Länsstyrelsens miljömålsarbete - kontaktpersoner

Många personer är inblandade i det regionala miljömålsarbetet och uppföljningen av målen. På Länsstyrelsen finns en samordnande funktion, men mycket arbete görs av handläggare som är experter på olika områden. Dessa personer deltar i miljömålsarbetet genom att bl.a. bidra med bedömningstexter, dataunderlag till indikatorer och tolkning av indikatorer.

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen

Samtliga handläggare nås på tel. 010-223 40 00

Begränsad klimatpåverkan
Emelie Österqvist

Frisk luft
Birgitta Andersson

Bara naturlig försurning
Leena Tuomola

Giftfri miljö
David Aronsson

Skyddande ozonskikt
Maria Gustavsson

Säker strålmiljö
Tomas Birgegård

Ingen övergödning
Janni Servin

Levande sjöar och vattendrag
Sofi Nordfeldt

Grundvatten av god kvalitet
Vakant

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Karl Svanberg

Myllrande våtmarker
Vakant

Levande skogar
Linda Munter, Skogsstyrelsen, 0155-26 49 88
Bo Westman 

Ett rikt odlingslandskap
Malin Almquist

God bebyggd miljö
Rune van den Brink  

Ett rikt växt- och djurliv
Hans Sandberg