Transporter

Framrusande tåg

 

Man kan dela upp åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn i två huvudgrupper; dels mer effektiva fordon samt alternativa drivmedel, dels olika åtgärder för att minska och förändra resande och transporter. Åtgärder för att förändra resande och transporter görs till stor del regionalt och lokalt. Det handlar t.ex. om hur bebyggelsen utformas och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik. Men också om att se till att transporter kan ske så effektivt som möjligt genom t.ex. ruttoptimering.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Regionförbundet Sörmland arbetar med infrastruktur och kollektivtrafiksfrågor. Den regionala transportinfrastrukturplanen beskriver de infrastruktursatsningar som ska ske på i huvudsak det regionala vägnätet för bättre tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och ökad andel kollektivtrafikresande samt ökad möjlighet för säker gång- och cykeltrafik.

I juni 2006 antog Regionförbundet Sörmlands styrelse en vision för pendling med kollektivtrafik. Visionen tar sikte bortom 2020 och innebär bl.a. att 50 procent av arbetspendlarresorna ska ske med kollektivtrafik på de större stråken i och genom länet. Under 2011 genomförs en kollektivtrafikutredning med fokus buss, vilket innebär en översyn över hela länets bussnät samt ihopkoppling med tågtrafiknätet. Du kan läsa mer om Regionförbundets arbete med kollektivtrafik på deras webbsida. Regionförbundet har även fått ett uppdrag att ta fram en regional cykelstrategi.

 Länkar

Trafikverket har mycket information om trafiksektorns utsläpp, förnybara bränslen samt om hållbart resande, t.ex. resfria möten.