Hållbar samhällsplanering

Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser. Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för energianvändning och transportbehov. Kommunerna har planmonopol och styr användningen av mark och vatten inom det egna geografiska området. Gemensam infrastruktur, rörlighet över kommun- och länsgränser och andra gränsöverskridande frågor ställer dock krav på mellankommunal och regional samverkan.

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är vägledande för mark- och vattenanvändningen i kommunen och ska visa hur kommunen vill att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunernas översiktsplaner hittar du här

Länsstyrelsen medverkar i kommunernas översiktsplanering och detaljplanering genom att bevaka och samordna de statliga intressena samt ge råd och tillhandahålla kunskapsunderlag.

Översikts- och detaljplaneringen är ett viktigt verktyg i hållbar samhällsplanering. Flera kommuner arbetar med projekt kring hållbar samhällsplanering. Tre kommuner i länet (Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs) deltar i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun 2011-2014. Ett av två temaområden i projektet är Fysisk planering. 

Både Strängnäs och Nyköpings kommuner arbetar med pilotprojekt för hållbar samhällsplanering i Bresshammarskogen respektive Dammgruvan.

Regionförbundet Sörmland ansvarar för arbetet med länets regionala utvecklingsprogram – Sörmlandsstrategin. Strategin ska bidra till samverkan mot gemensamma mål inom det regionala tillväxtarbetet. Under 2009 genomfördes en uppföljning av strategin. Revidering av strategin genomfördes under hösten 2011 och våren 2012. Den nya strategin innehåller en fysisk dimension som förbättrar kopplingen mellan regionalt utvecklingsarbete och fysisk planering, och som gör den kommunala översiktsplanen synligare i det regionala tillväxtarbetet. Arbetet med strategin är en möjlighet att koppla klimat- och energifrågorna till tillväxtarbete- och samhällsplanering på regional nivå. Mer information om Sörmlandsstrategin 2020 finns på Regionförbundet Sörmlands webbplats

 Verktyg för planering av hållbara stadsdelar

För tips om användbara verktyg för hållbar stadsplanering se rapporten Inventering av verktyg för hållbarhetsbedömning av stadsdelar