Bidrag och ersättningar

Länsstyrelsen förfogar över en del statliga medel som kan delas ut till såväl kommuner som ideella organisationer. Dessa medel ska användas till att bygga upp och stärka strukturer för flyktingmottagande, till kontaktskapande aktiviteter och till tidiga insatser för asylsökande m fl.

 

TIA- medel, första utlysningen

 

Länsstyrelserna har 15 miljoner kronor att fördela under 2018 för ansökningar av nationell karaktär.

Sista ansökningsdag för nationella ansökningar är den 10 april 2018. 

 

 

 

 

37§- medel: För redovisningar av 37§- medel, Beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända, använd mallarna här >>. Redovisningarna ska skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

37a§- medel: För redovisningar av 37a§- medel, flyktingguider och familjekontakter, använd mallarna här >>. Redovisningarna ska skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

 

Beviljade TIA- medel, Tidiga insatser för asylsökande m.fl. hösten 2017

DiarienrOrganisationSökt insats/verksamhetBeviljat belopp
4846-2017ABF FLENNyckel till Sverige190 000
5041-2017Eskilstuna FriidrottKunskap i det svenska språket och hälsa153 000
5053-2017Vingåkers kommunFrånskjutet195 000
5064-2017OlivehällkyrkanTräffpunkten50 450
5066-2017Strängnäsbygdens pingstkyrkaSpråkcafé samt idrott105 200
5108-2017Mariakyrkans församlingVälkommen till Sverige158 060
5111-2017Vingåker Växer TillsammansOrientering som svenska företag, studiebesök och yrkessvenska150 000
5136-2017LBF SörmlandSamhällssvenska & Arbetsmarknadscirkel223 290
5141-2017Sensus studieförbundMeningsfull väntan325 000
5142-2017Röda korsetSpråkcaféer60 000
3106-2017Eskilstuna Boule PétanqueBouleKULTUR och BouleCLINIC30 000

 

Länsstyrelsen har bevilja bidrag för tidiga insatser för asylsökande enligt förordningen om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). I en andra utlysning utlystes 1,64 miljoner kronor i Södermanlands län.

 

Beviljade TIA- medel, Tidiga insatser för asylsökande m.fl. våren 2017

 TIA-medel 2017c.png

Länsstyrelsen har bevilja bidrag för tidiga insatser för asylsökande enligt förordningen om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). För 2017 förfogade Länsstyrelsen över 2,83 miljoner kronor.

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

 

Beviljade 37§- medel, Beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända år 2017

37§- medel 2017.png
Länsstyrelsen har fördelat medel till kommunerna enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Södermanlands län förfogade över 2,4 miljoner kronor för år 2017.

Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna har prioriterats.

 

37a§ – flyktingguider och familjekontakter
Länsstyrelserna förmedlar medel till kommuner enligt § 37a i ersättningsförordningen (2010:1122) för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Södermanlands län har fördelat 1,8 miljoner kronor.
 

KommunSökt insats/verksamhetBeviljat belopp
Flens kommunProjekt Språkstöd411 000
Oxelösunds kommunSpråkvänner i Oxelösund420 000
Strängnäs kommunSpråkvänner på Thomasgymnasiet150 000
Nyköpings kommunNY-fikna vänner för livet339 000
Flens kommunIOP i Flen Språkvän500 000

 

Reseersättning för deltagare i tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande - överenskommelser

Länsstyrelsen ska samordna och verka för att målgruppen för tidiga insatser för asylsökande får tillgång till insatser som främjar kunskaper i svenska, om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt hälsa. Länsstyrelsen ska även verka för att målgruppen har möjlighet att delta i de insatser som erbjuds samt lämna information till Migrationsverket och allmänheten om vilka insatser som finns i länet.

Genom TIA-överenskommelser kan länsstyrelsen definiera TIA-insatser som kan berättiga till reseersättning för deltagare. Organisationer som ingått en överenskommelse med Länsstyrelsen har rätt att utfärda intyg till deltagare som kan användas vid ansökan om reseersättning hos Migrationsverket.

Vem kan teckna en TIA-överenskommelse?

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och registrerade trossamfund som anordnar insatser som avses i förordning (2016:1363) kan teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen om de uppfyller följande krav:

 1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt,
 2. har en ansvarig styrelse,
 3. bedriver sin verksamhet i Sverige,
 4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
 5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle,
 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och
 7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Studieförbundens verksamhet enligt förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare behöver inte teckna en överenskommelse med länsstyrelsen. Om det däremot gäller verksamheter som finansieras med TIA- medel från länsstyrelsen eller andra insatser för nyanlända behöver de teckna en överenskommelse. Studieförbunden kan kontakta länsstyrelsen för att förmedlas det intyg som deltagare behöver i kontakt med Migrationsverket.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Anordnare som vill ingå en överenskommelse med länsstyrelsen fyller i en ansökningshandling och lämnar in begärda handlingar:

Uppgiftsformulär ideella organisationer och trossamfund_D.docx

Uppgiftsformulär offentliga organisationer_D.docx

Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363).

En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas med retroaktiv verkan. Länsstyrelsen i Södermanlands län tecknar endast överenskommelser för verksamheter som sker i Södermanlands län.  

Vem gör vad?

 • Länsstyrelserna prövar och beslutar om TIA-överenskommelser med anordnare av insatser. Länsstyrelserna förmedlar en mall för ett intyg till anordnare av insatser.
 • Anordnare som uppfyller vissa krav utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket som endast vill ha det intyg som fyllts i av organisatören. Sökande väljer själv om han/hon vill lämna in det i Migrationsverkets reception i Flen eller skicka det via posten till Enheten i Flen
  Box 209
  642 23 Flen
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser. Reseersättningen betalas ut i förväg.

 

 

(Sidan uppdaterades 2018-01-19)