Bidrag och ersättningar

Länsstyrelsen förfogar över en del statliga medel som kan delas ut till såväl kommuner som ideella organisationer. Dessa medel ska användas till att bygga upp och stärka strukturer för flyktingmottagande, till kontaktskapande aktiviteter och till tidiga insatser för asylsökande m fl.

.............................................................................................. 

Andra utlysningen av statsbidrag till verksamheter för asylsökande m. fl.

1,64 miljoner kronor utlyses i Södermanlands län för tidiga insatser för asylsökande enligt förordningen om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). I en första utlysning fördelade Länsstyrelsen 2,83 miljoner kronor.

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Sökande

 1. I första hand ideella föreningar och trossamfund.
 2. I andra hand kommuner eller kommunalförbund.

Målgrupp

 1. I första hand vuxna som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden.
 2. I andra hand vuxna asylsökande som bor i eget boende.

Sista ansökningsdatum är 1 september 2017.

Besked lämnas 2 oktober 2017.

Prioriterade är insatser som främjar

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden eller
 • hälsa

Krav

 • Bidrag får lämnas till ideella föreningar där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt.
 • Föreningen ska ha en ansvarig styrelse.
 • Verksamheten ska bedrivas i Sverige.
 • Föreningen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd.
 • Föreningen ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle.
 • Föreningen ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
 • Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Använd blanketterna nedan!

Vägledning till sökande.pdf

Checklista jämställdhet vid projektansökan.pdf

Ansökan med vägledning TIA-bidrag för organisationer.docx

Ansökan med vägledning TIA-bidrag för kommuner.docx

Budgetmall.docx

Intyg samverkanspart, medsökande.docx

Aktivitetsplan till ansökan.xlsx

Delrapportsmall.doc

Slutrapportsmall för organisationer.doc

Slutrapportsmall kommuner.doc

 ...............................................................................................

Reseersättning för deltagare i tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande - överenskommelser

Länsstyrelsen ska samordna och verka för att målgruppen för tidiga insatser för asylsökande får tillgång till insatser som främjar kunskaper i svenska, om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt hälsa. Länsstyrelsen ska även verka för att målgruppen har möjlighet att delta i de insatser som erbjuds samt lämna information till Migrationsverket och allmänheten om vilka insatser som finns i länet.
 
 
 

Genom TIA-överenskommelser kan länsstyrelsen definiera TIA-insatser som kan berättiga till reseersättning för deltagare. Organisationer som ingått en överenskommelse med Länsstyrelsen har rätt att utfärda intyg till deltagare som kan användas vid ansökan om reseersättning hos Migrationsverket.

Vem kan teckna en TIA-överenskommelse?

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och registrerade trossamfund som anordnar insatser som avses i förordning (2016:1363) kan teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen om de uppfyller följande krav:

1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt,

2. har en ansvarig styrelse,

3. bedriver sin verksamhet i Sverige,

4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,

5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle,

6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och

7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Studieförbundens verksamhet enligt förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare behöver inte teckna en överenskommelse med länsstyrelsen. De kan dock kontakta länsstyrelsen för att förmedlas det intyg som deltagare behöver i kontakt med Migrationsverket.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Anordnare som vill ingå en överenskommelse med länsstyrelsen fyller i en ansökningshandling och lämnar in begärda handlingar. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363).

En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas med retroaktiv verkan. Länsstyrelsen i Uppsala län tecknar endast överenskommelser för verksamheter som sker i vårt län.  

Vem gör vad?

Länsstyrelserna prövar och beslutar om TIA-överenskommelser med anordnare av insatser. Länsstyrelserna förmedlar en mall för ett intyg till anordnare av insatser.

Anordnare som uppfyller vissa krav utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.

Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.

Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser. Reseersättningen betalas ut i förväg.

 

 ...............................................................................................

Beviljade TIA- medel, Tidiga insatser för asylsökande m.fl. våren 2017

 TIA-medel 2017c.png

Länsstyrelsen har bevilja bidrag för tidiga insatser för asylsökande enligt förordningen om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). För 2017 förfogade Länsstyrelsen över 2,83 miljoner kronor.

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Läs mer om TIA- överenskommelser för utbetalning av reseersättning längre ner på denna sida!

 

Beviljade 37§- medel, Beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända år 2017

37§- medel 2017.png
Länsstyrelsen har fördelat medel till kommunerna enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Södermanlands län förfogade över 2,4 miljoner kronor för år 2017.

Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna har prioriterats.


37a§ – flyktingguider och familjekontakter
Länsstyrelserna förmedlar medel till kommuner enligt § 37a i ersättningsförordningen (2010:1122) för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Södermanlands län har fördelat 1,8 miljoner kronor.
 

KommunSökt insats/verksamhetBeviljat belopp
Flens kommunProjekt Språkstöd411 000
Oxelösunds kommunSpråkvänner i Oxelösund420 000
Strängnäs kommunSpråkvänner på Thomasgymnasiet150 000
Nyköpings kommunNY-fikna vänner för livet339 000
Flens kommunIOP i Flen Språkvän500 000

 

 

(Sidan uppdaterades 2017-06-15)