Folkhälsa

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta gör vi främst genom att ge stöd till lokala och regionala aktörer för en effektivare samverkan i länen genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och forum för dialog.

Länsstyrelsen har även ansvar för tillsynen i länet enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Uppdraget innebär att utöva tillsyn över kommunens arbete enligt dessa lagar, men även att bistå kommunerna med information, råd och stöd i arbetet samt utveckla former för samverkan mellan olika aktörer i länet.

Vårt förebyggande arbete utgår från regeringens ANDT-strategi. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2016-2020.

Nyhetsbrev

Länsstyrelsen ger tillsammans med Landstinget Sörmland ut nyhetsbrevet Hälsofrämjande skolutveckling fyra gånger per år. I breven hittar du allmän information om hälsofrämjande skolutveckling och mer specifikt om sexualitet och samlevnad, olika aspekter på hälsa/folkhälsa och ANDT. Du hittar breven i boxen till höger. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet anmäler du dig här!

 Content Editor ‭[1]‬

 Nyhetsbrev om hälsofrämjande skolutveckling

 Content Editor ‭[2]‬