Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Ett nytt landsbygdsprogram!

Den 25 maj 2015 godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet. Programmet gäller för perioden 2014-2020 och har en total budget på 36,1 miljarder kronor.

 

Logotype landsbygdsprogrammet

Programmet kommer till stor del att likna det som varit 2007-2013, men strukturen är helt ny. Begrepp som axel finns inte mer, och i stället är det nya begrepp som prioriteringar och fokusområden. Här finns regeringens information om nya landsbygdsprogrammet.

Vår handläggning

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har varit öppet för ansökan sedan hösten 2014 inom vissa stödåtgärder. Det är dock först i mars 2016 vi på länsstyrelsen har kunnat börja handlägga ansökningarna.

Antalet ansökningar är omfattande, och det kommer bli långa väntetider- många har redan väntat länge. I handläggningen prioriterar vi de stöd som direkt berör näringsidkare/ företag för att mildra effekten av glappet mellan två programperioder och de långa väntetiderna.

Vi prioriterar företagsstöd, bredband och stöd till kommersiell service.

Vad kan jag göra för att underlätta för en snabb handläggningen?

Se till att ansökan är så komplett som möjligt och uppdaterad. Titta i handlingsplanen vad som gäller för det stöd du sökt och bifoga alla bilagor som efterfrågas i e-tjänsten. Om vi behöver mer upplysningar från dig tar vi kontakt när vi börjar handlägga ditt ärende.

När du har lämnat in din ansökan kan du påbörja investeringen, men det sker då på egen risk. Om du beviljas stöd kan du få kostnader kopplade till projektet täckta, men om du inte beviljas stöd måste du stå för kostnaderna själv. Detta gäller dock inte för miljöinvesteringar! Då måste du invänta ett beslut om stöd från oss innan du påbörjar din investering.

Om du ansöker om utbetalning: läs igenom det beslut om stöd som du fått av länsstyrelsen och se till att bifoga alla dokument som krävs i beslutet. Detta gör att vi kan handlägga din ansökan snabbare!

Regional handlingsplan

Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Den innehåller bland annat regionala mål och prioriteringar för perioden, och olika urvalskriterier som gör att vi kan prioritera de ansökningar som gör mest samhälls- och miljönytta.             

Handlingsplanen ska bidra till effektivitet, likabehandling och transparens i handläggningen av ärenden. Den ska också öka måluppfyllelsen och bidra till att pengarna hamnar där de gör störst nytta. Som underlag till handlingsplanen har Länsstyrelsen tagit fram en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) och en nulägesbeskrivning. Analysen och nulägesbeskrivningen visar på förutsättningarna och behoven som finns inför programperioden. Du hittar dessa dokument till höger på sidan.

Regionalt partnerskap

Länsstyrelsen har inte arbetat ensam med handlingsplanen. Centrala aktörer i länet har gått samman i ett regionalt partnerskap för landsbygdsprogrammet och för serviceprorgammet. De har bland annat  hjälpt till att ta fram underlag till prioriteringarna i handlingsplanen och till SWOT-analysen. Partnerskapet är viktigt för att mobilisera och till att sprida information om programmet och dess möjligheter till länets aktörer och medborgare. De kommer också att vara delaktiga i uppföljningen och revideringen av handlingsplanen.

Deltagare i partnerskapet är idag:

 • Landstinget/Öknaskolan
 • Regionförbundet
 • Skogsstyrelsen
 • Eskilstuna kommun
 • Nyköpings kommun
 • Gnesta kommun
 • Katrineholms kommun
 • Strängnäs kommun
 • Trosa kommun
 • Flens kommun
 • Vingåkers kommun
 • ALMI
 • Naturskyddsföreningen
 • LRF
 • HS Konsult AB
 • Länsbygderådet
 •  Coompanion
 • Sörmlandsidrotten
 • Leader Inlandet
 • Leader Kustlinjen
 • Leader Sörmlandskusten
 • Leader Södermanland
 • Vattenbrukscentrum Ost
 • Fiskeområdet Kustlinjen

Mer information om programmet

Du hittar mer information om de olika stöden du kan söka inom landsbygdsprogrammet här.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information:

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Stöden som går att söka inom Landsbygdsprogrammet

Du kan även prenumerera på Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Då får du snabbt information om aktuella nyheter.

 

Länsstyrelsen arbetar inte ensam med prioriteringarna i handlingsplanen. Det finns ett regionalt partnerskap som består av centrala aktörer i länet, och bland annat har hjälpt att ta fram underlag till handlingsplanen och till SWOT-analysen. Partnerskapet är viktigt för att mobilisera och till att sprida information om programmet och dess möjligheter till länets aktörer och medborgare. De kommer också att vara delaktiga i uppföljningen och revideringen av handlingsplanen.

Deltagare i partnerskapet är idag:

 • Landstinget/Öknaskolan
 • Regionförbundet
 • Skogsstyrelsen
 • Eskilstuna kommun
 • Nyköpings kommun
 • Gnesta kommun
 • Katrineholms kommun
 • Strängnäs kommun
 • Trosa kommun
 • Flens kommun
 • Vingåkers kommun
 • ALMI
 • Naturskyddsföreningen
 • LRF
 • HS Konsult AB
 • Länsbygderådet
 •  Coompanion
 • Sörmlandsidrotten
 • Leader Inlandet
 • Leader Kustlinjen
 • Leader Sörmlandskusten
 • Leader Södermanland
 • Vattenbrukscentrum Ost
 • Fiskeområdet Kustlinjen

 Content Editor

 

EU-loggo