Tillstånd, dispenser och samråd

I miljöbalken finns bestämmelser om att tillstånd eller dispens från länsstyrelse (eller kommun efter delegation) kan krävas för verksamheter och åtgärder som berör skyddad natur m.m.

Skyddad natur:

Naturreservat   MB 7:7
Natura 2000   MB 7:28-29
Naturminne   MB 7:10
Strandskydd   MB 7:18
Biotopskydd   MB 7:11
Fridlysningsbestämmelse   MB 8:2
Djur- och växtskyddsområde   MB 7:12

Tillstånd och dispenser

Blanketter för ansökan om tillstånd eller dispens för åtgärder i skyddad natur m.m. finns i den högra spalten. Där hittar du även informermation om vad som gäller vid förlängning av tillstånd och dispenser inom skyddade områden.

Ansökans innehåll

Vad ansökan ska innehålla beror på vad som ska göras och storleken på det som planeras. Som grund bör ansökan innehålla följande: Syfte med åtgärden, redogörelse för de åtgärder som planeras, tidpunkt för åtgärden, karta över berört område med fastighetsbeteckning, situationsplan/ritning, namn och adress på sökande samt på övriga personer som ska omfattas av dispensen, samt särskilda skäl som åberopas. För underlag och utskrift av kartor ned till skala 1:50 000 kan följande hemsida rekommenderas: http://www.gis.lst.se

Avgifter

Vissa ärenden är avgiftsbelagda. Om dispens exempelvis söks från föreskrifterna inom ett naturreservat så kostar det pengar att få sin sak prövad. Avgiften regleras av avgiftsförordningen och ska betalas oavsett om dispens medges eller inte. Dispensprövning inom ett naturreservat är avgiftsfri för markägaren.

Samråd

I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs, behövs samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken. Det gäller verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan komma att förändra naturmiljön. Vad som kan vara väsentlig ändring av naturmiljön måste avgöras från fall till fall. I vissa miljöer kan även en liten åtgärd innebära väsentlig ändring av naturmiljön. I tveksamma fall bör alltid länsstyrelsen kontaktas för bedömning om samråd behövs. Anmälan för samråd ska göras till länsstyrelsen, utom när det gäller skogsbruksåtgärder vilka anmäls till Skogsstyrelsen.

Samråd krävs exempelvis för: 

 • större schaktningar och utfyllnader master, vindkraftverk (mindre än 125 kW)
 • vägar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder, vägtrummor), arbetsvägar
 • husbehovstäkter
 • ledningar (upptagande av ledningsgator, jordkablar, anläggande och reparationer av luftledningar)
 • tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet)
 • anläggningar för och ändringar av vandrings-, rid- eller cykelleder
 • större tävlingar eller lägerverksamhet
 • anläggande av viltvatten samt dammar
 • uppläggning av muddermassor som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 11 kapitlet miljöbalken kan i vissa fall behöva anmälas för samråd
 • golfbanor och campingplatser (om inte detaljplan upprättas)
 • schaktning närmare än 15 gånger stamdiametern till ett alléträd eller ett skyddsvärt träd

Anmälan för samråd görs via e-tjänst för samråd. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Inom den tiden kan Länsstyrelsen ge råd om hur verksamheten ska utföras. När det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, kan Länsstyrelsen förelägga om åtgärder för att motverka skador på naturen och i vissa fall kan det bli aktuellt att förbjuda verksamheten.  

 

 Förlängning av tillstånd och dispenser inom skyddade områden

 • Begäran ska inkomma i god tid (ca 3 månad innan tillståndet/beslutets upphörande).
 • Verksamheten måste vara samma som tidigare beslut, ingen verksamhet får tillkomma.
 • Redovisning av föregående periods verksamhet ska finnas i begäran (genomförande, klagomål, etc.).
 • Diarienummer på tidigare beslut eller en kopia på beslutet ska vara med i begäran.

 Mer information