Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt miljöbalken. Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen på land och i vatten vid normalt medelvattenstånd. 
Sjön Likstammen.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.

Inom strandskyddsområdet är det, enligt miljöbalken, förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader,
  • ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  • utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för bebyggelse,
  • utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan, eller vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter.

Byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för jordbruket, skogsbruket eller yrkesfisket och som inte är avsedda för bostadsändamål är undantagna från bestämmelserna.

Dispens

Om det finns särskilda skäl får kommunen bevilja dispens. Länsstyrelsen granskar och kan överpröva kommunernas beslut.

Länsstyrelsen beslutar om dispens inom Natura 2000-områden, naturreservat m.fl. skyddade områden.

Utvidgat strandskyddsområde

Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddsområdet om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. I vårt län finns det utvidgade strandskyddsområden vid Båven och vid vid Mälarens och Östersjöns stränder. Läs mer om dessa områden på sidan om utvidgat strandskydd.

 Strandskydd inom detaljplanerat område

Kontaktperson:

Torbjörg Sekse
Länsarkitekt
010-223 43 43
torbjorg.sekse@lansstyrelsen.se

 Strandskyddsdelegationen - Nationell arena för samverkan

Presentationer 2017

Inledning strandskydd

Strandskydd - Sörmland

Vattenverksamhet

Lantmäteriförrättning

Frågor

Checklista - strandskyddsdispens

Checklista - vattenverksamhet

Kontaktpersoner

 

 

 

Webbutbildning

som förklarar strandsskydds-reglerna och deras syfte kan du ta del av här

Strandskyddsdelegationen

 Beslut om utvidgat strandskydd

 Undantag för kompletteringsåtgärder

Länsstyrelsen har beslutat om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde.

 Läs beslutet