Skötsel och förvaltning

Länsstyrelsen är förvaltare för flertalet av Södermanlands naturreservat. De övriga reservaten förvaltas av kommuner och Landstinget.
ng/Sparreholm.JPG

Skötsel av reservat
Till varje reservat hör ett beslut och en skötselplan. Det är skötselplanen som anger vilken skötsel som skall göras för att uppnå syftet med varje reservat.

I förvaltarrollen ingår att verkställa skötseln i reservaten enligt skötselplanen. Det kan göras genom egna insatser eller upphandlade. Skötsel kan bestå av exempelvis slåtter, betesdrift, röja fram grova, eller på annat sätt värdefulla, träd, men det kan även innebära att områden lämnas för fri utveckling.

Förvaltaren har dessutom till uppgift att se till att det finns informationstavlor och att anordningar som t ex fågeltorn, stigar och spänger finns och fungerar bra för besökare i områdena. 

Skötsel sker med särskilda medel som Naturvårdsverket fördelar ut till samtliga län.

 

ng/Sävö.JPG
Fastighetsförvaltning
I förvaltning ingår även fastighetsförvaltning för de reservat där staten är fastighetsägare. Det kan exempelvis handla om underhåll av byggnader, bryggor, vägar och upprätta arrende- och nyttjanderättsavtal.
ng/Linudden.JPG
Natura 2000-områden
För samtliga Natura 2000-områden är Länsstyrelsen också ytterst ansvarig för att de utpekade värdena bevaras och att upprättade bevarandemål uppnås.

 LIFE-projekt i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län är med i följande EU-finansierade naturvårdsprojekt:

Life Coast Benefit (Skärgårdsnytta)

LIFE Taiga

uc4life (Målarmusslans återkomst)