Lindön

Hitta hit

Naturreservatet Lindön är beläget i södra delen av Sörfjärden, som är en vik av Mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Ön ligger cirka 10 km från Strängnäs tätort och är endast tillgänglig med egen båt.

Beskrivning

En karta från år 1727 visar att det låg ett kronohemman på Lindön och att den tillhörande åkermarken bestod av ett större och ett mindre gärde. Väster om gårdstomten fanns utmarken (det vill säga betet). Enligt lantmätarens anteckningar betades marken av tio nötkreatur. Övriga delar av ön bestod till stor del av ängsmark. Vid den tiden utgjordes cirka 75% av ön av åker och äng. På en karta upprättad 1845 framgår att stora delar av ängsmarken uppodlats och övergått till åkermark.

Fisket utgjorde även en viktig inkomstkälla för öns befolkning men bedömdes av lantmätaren inte ha utnyttjats till sin fulla kapacitet på grund av oklara ägoförhållanden. 1963 lades jordbruket på Lindön ner. Fram till dess fanns mjölkkor på gården och åkermarken uppgick vid denna tid till cirka 15 ha. Efter att jordbruket lades ner planterades gran på delar av åkermarken och en del växte igen med lövskog.

På 1950-talet avverkades en del grov ek och andra grova lövträd på ön och spåren efter denna avverkning syns fortfarande, framförallt i form av glest förekommande ekstubbar. År 1997 avverkades den gran som hade planterats på åkermarken. Bete har efter det återupptagits på ön.

I och med EU-projektet LIFE MIA har en rad restaureringsinsatser genomförts på Lindön under senare år. Bland annat har en mängd gamla lövträd frihuggits.

Flera av öns naturvärden är knutna till den historiska markanvändningen i kombination med de naturgivna förutsättningarna. Samlingen av grova hamlade (beskärning av träd för att få grenar och löv till foder åt djuren) lindar på Lindön är unik. Flera av träden är mellan sex och sju meter i omkrets. Åldern på de äldsta lindarna bedöms till omkring eller till och med över 500 år. Det finns en rik insektsfauna. Många rödlistade och hotade lavarter har påträffats på ön och de flesta är knutna till de stora hamlade lindarna och almarna .

Naturreservatet ingår i sin helhet i det Europeiska nätverket av värdefulla naturområden.

Syfte

Syftet med Lindöns naturreservat är att bevara de värdefulla livsmiljöerna som finns i de äldre ädellövskogarna och i betesmarkerna med äldre träd. På Lindön är tanken att det skall finnas träd som har en varierad ålder, död ved, gamla grova träd och att betesmarken skall vara väl betad. Syftet är även att vattenområdet inom reservatet skall bevaras.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • göra upp eld
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Information

Ytterligare information om reservatet kan erhållas av länsstyrelsen 010-22 340 00. Tillsynsman/Naturvärd är Bruno Widlund.

Fakta

Beslutsdatum: 2003-12-05
Kommun: Strängnäs
Storlek: 257,0 ha