Sparreholms Ekhagar

Hitta hit

Mycket nära Sparreholms slott invid Torparviken i sjön Båvens norra del utbreder sig Sparreholms ekhagar. Naturvårdsområdets södra del ansluter till väg 57 mellan Stjärnhov och Sparreholm. Parkeringsplats finns vid badplatsen som är skyltad från vägen.

Den norra delen nås lättast från den mindre vägen mellan Hyltinge kyrka och Fejbol. Här är det möjligt att ställa bilen vid exempelvis vid grinden till betesmarken, strax efter att man passerat Tempelberget på höger sida.

Koordinat till parkeringsplats (WGS84): 59.08307, 16.84091

För besökaren

Sparreholms ekhagar ligger vackert vid sjön Båven, bara ett stenkast från samhället Sparreholm. Hagmarken är strövvänlig men kuperad. Från Tempelberget som höjer sig 50 meter över Båvens yta har du en vidsträckt utsikt över omgivningen.

En lämplig tid att besöka Sparreholms ekhagar är på våren när olika sippor och andra vårblommor pryder markerna. Gör även ett besök på sommaren och kombinera det med ett bad i Båven!

Beskrivning

Sparreholms ekhagar är ca 90 hektar stort och avsattes som naturvårdsområde 1987. Hagmarkerna i Sparreholms ekhagar är till övervägande del parkliknande med ett glest trädbestånd där ädellövträden dominerar. Främst förekommer här ek men även lind, lönn, alm och ask är relativt vanliga. Smärre förekomster av bok, avenbok och fågelbär hittas också i området.

Hagmarkskaraktären är mest utpräglad i de västra delarna. Enligt äldre lantmäterikartor har dessa delar utgjort betade hagmarker ända sedan 1600-talet.

Området är förhållandevis kuperat från fuktiga låglänta sänkor till markerade bergspartier. Mest framträdande är det så kallade Tempelberget som höjer sig ca 50 m över Båvens yta.

Floran i områdets lövskogspartier är rik. Under våren och försommaren finns här rikligt med vit-, blå- och gulsippor, lungört, vårlök, svalört, nattviol, grönvit nattviol med flera arter. Längre fram på säsongen blir de blommande växterna på grund av beskuggning och betestryck mindre framträdande här. Artrika växtsamhällen uppträder då istället på de öppna betesmarkerna och i kärrpartierna.

Mångfalden av biotoper och det stora inslaget av gamla lövträd gör fågelfaunan rik. Särskilt gynnas hålbyggande arter. I området häckar bland annat kattuggla, skogsduva, gröngöling, nötkråka och bivråk. Stenknäck och sommargylling har också noterats.

Naturvårdsområdet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Syfte

Att bevara och vårda ett stort sammanhängande område med ädellövhagmarker och ädellövskogsbestånd med dess skiftande biotoper.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada marken eller fasta föremål
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • gräva upp växter
 • medvetet störa djurlivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
 • parkera på annat än anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon
 • rida på annat än anvisade leder
 • på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare e dyl
 • anbringa tavla, skylt, plakat eller  göra inskrifter
 • anordna tävlingar

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Fakta

Beslutsdatum: 1994-05-03
Kommun: Flen
Storlek: 89,6 ha