Malmköpings naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 km nordväst om Malmköpings tätort, direkt intill skogskyrkogården. Parkeringsplatser finns vid busshållplatsen, bensinstationen, kyrkogården och inne i Malmköpings samhälle. 

För besökaren

Genom närheten till Malmköpings tätort är området välkänt av ortsbefolkningen och utnyttjas som strövområde. Några väl upptrampade stigar finns inom reservatet, bland annat slingrar sig Sörmlandsleden fram på åskrönet. Ett par rastbänkar finns längs denna sträcka. En bra tid att besöka området är under sommar och höst när svampar och bär finns att plocka.

Beskrivning

Malmköpings naturreservat innefattar det gamla Malma Domänreservat, samt en utvidgning i skogsmarken norrut. Området är beläget på en ås (Strömsholmsåsen) som är bevuxen med huvudsakligen gammal, och på vissa ställen, grov barrskog. En del tallar på åskrönet och längs landsvägen är uppskattningsvis så gamla som 200-300 år. En mycket välutbildad åsgrav finns vid foten av den södra åssluttningen. På grund av skogens höga ålder börjar hålträd att bildas bland tallarna. På flera av de grova tallarna växer tallticka och på äldre granar finns påväxt av gammelgranslav. Båda är så kallade signalarter och tyder på att området haft en lång och obruten trädkontinuitet.

Eftersom stora delar av reservatet aldrig har utsatts för modernt skogsbruk har skogen utvecklats till att bli olikåldrig och flerskiktad. Längst upp i norr där terrängen är mer storblockig har granskogen utvecklat en utpräglad intern dynamik. Detta innebär att gamla träd faller, förmultnar och ger plats för en yngre generation att växa upp, vilket ger en olikåldrig skog, ofta med mycket död ved. Död ved i olika förmultningsgrader är förutsättningen för många arter av insekter, mossar och lavar som är viktiga för den biologiska mångfalden. I sydost finns ett område med äldre granskog och flera ovanliga svamparter, som till exempel dropptaggsvamp, skarp dropptaggsvamp och granticka. Hårda taggsvampar eller släktet Hydnellum, dit dropptaggsvamparna hör, signalerar nästan alltid skog med höga naturvärden.  

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara ett område med skyddsvärd skog med dess flora och fauna. Livsnödvändiga miljöer och strukturer för sällsynta och hänsynskrävande arter i området, framför allt gamla träd av tall och gran, samt död ved av olika kvalitéer och exponering, ska finnas. Syftet är också att utveckla och stärka naturvärdena i delar av reservatet med yngre och likåldriga bestånd, samt att bevara och skydda ett parti av en rullstensås med dess kvartärgeologiska värden och landskapsvärden och bevara och utveckla ett för friluftslivet värdefullt tätortsnära naturområde.

Föreskrifter

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas.  

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av Länsstyrelsen 010-223 40 00.  

Fakta

Beslutsdatum: 1997-12-10, utvidgat 2012-03-23
Kommun: Flen
Storlek: 23,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen