Malma

 Bild från Malma

Läge

Naturreservatet är beläget ca 2,5 km nordväst om Malmköping.

Sörmlandsleden passerar genom området.

Besökskarta (pdf) 113 KB

Syfte

Syftet är att skydda och vårda ett mycket framträdande parti av Strömsholmsåsen. Det är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Naturreservatsbeslut (pdf) 82 KB

Beskrivning

Naturreservatet består av ett 2 km långt parti av Strömsholmsåsen. Åsbildningen är formad som en getrygg med en smal stig på krönet.
Parallellt med huvudåsen och sydost om denna finns ytterligare en mindre åsbildning.

I öster gränsar området till Sundbysjön. En del av den södra stranden ingår i naturreservatet. I nordväst finns en mindre svacka, som eventuellt kan vara en åsgrop. Åsen har på ett par ställen varit utsatt för små täkter eller täktförsök.

Den livliga trafiken på länsvägarna intill reservatet medför att djurlivet är sparsamt med undantag för Sundbysjön. Vid sjön finns ett rikt fågelliv.

Sörmlandsleden följer åsens krön genom hela området.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • uppgräva växter eller skada träd eller buskar
  • avsiktligt störa djurlivet
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • framföra motordrivet transportmedel annat än på därför upplåtna vägar och parkeringsplatser
  • parkera på annat än därför iordningställda platser
  • på störande sätt använda radioapparat, bandspelare e dyl
  • rida annat än på därtill upplåten väg

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00

Fakta

Beslutsdatum: 1975-11-12

Kommun: Flen

Storlek: 41,6 ha


Get Microsoft Silverlight