Sörfjärden

Hitta hit

Naturreservatet är beläget norr om Strands gård på västra sidan av Sörfjärden i Mälaren. Åk på gamla E20 (väg 900) mellan Eskilstuna och Strängnäs. Kommer du från Eskilstuna-hållet kör du förbi Kjulaås. Knappt två kilometer efter att du har passerat under motorvägen tar du vänster vid vägskylten som visar mot Strand och Söderfjärdens naturreservat. Parkering sker vid golfbanans parkering. Från reservatets informationstavla är det några hundra meter att gå till fots innan du är framme i reservatet. Följ ledskyltarna.

Koordinat till parkering (WGS84): 59.39230, 16.79643

För besökaren

För den fågelintresserade är Sörfjärden ett givet utflyktsmål, men även andra besökare har mycket att upptäcka här. Landskapet runt Sörfjärden bjuder på en mångfald av kultur och natur. Slättbygderna runt denna långgrunda mälarvik präglas av såväl småjordbruk, herresäten och storgods. När du kommer in i naturreservatet och går upp på åsen får du en magnifik utsikt över de vidsträcka vassbårderna och strandängarna med dess rika fågelliv. Fortsätter du norrut i reservatet kan du om våren se backsippa, kattfot och gullviva som växer i betesmarken.

I direkt anslutning till naturreservatet ligger Strands golfbana. Under golfsäsongen har golfrestaurangen öppet och serverar mat och fika. Strand erbjuder även logi, konferenser mm. 

I närheten ligger också fältstationen Rördrommen som bedriver forskning och inventeringsarbete inom naturreservatet. Här finns ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn, utställningar mm. Besök deras hemsida för mer information och öppettider.

Beskrivning

Sörfjärdens naturreservat är beläget i en vik av Mälaren som kallas Sörfjärden. Inloppet till denna vik utgörs av ett knappt 50 meter brett sund. Viken är grund och näringsrik och i dess västra kant är reservatet beläget. Här finns vidsträckta strandängar och vassområden som ger karaktär åt stränderna. Vid stränderna och vassområdena finns en mycket rik fågelfauna. Där kan man bland annat se arter som rördrom och brun kärrhök. Mellan åren 1940 och 2012 har hela 236 fågelarter noterats i området. Av dessa häckar ungefär hälften regelbundet i området. Notera att det är tillträdesförbud till reservatets vassområden under fåglarnas häckningstid (1 april - 15 juli).

Själva naturreservatet domineras av en rullstensås, som höjer sig 10-15 m över Sörfjärdens vattenyta. Berggrunden består huvudsakligen av gnejsgranit. Södra delen av åsen är bevuxen med talldominerad blandskog. Hela strandzonen och den centrala delen av ön Koholmen domineras av öppen mark.

Fem öar ingår i naturreservatet: Fingerborgen, Lillholmen, Storholmen, Koholmen och Koholmsskär. De mindre öarna inom naturreservatet består mest av lövskog.

Floran är artrik och här förekommer växter som låsbräken, kattfot, brudbröd, gullviva, gråfibbla, darrgräs, backsippa och backtimjan.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att skydda ett strandlandskap med rik och särpräglad fågelfauna.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • uppgräva eller plocka blommor eller skada träd eller buskar
  • döda, jaga, fånga eller skada djur samt att fotografera eller bortföra ägg/bo eller vidta annan åtgärd som kan störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • medföra husdjur inom området
  • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
  • årligen under tiden 1 april - 15 juli med båt färdas genom eller uppehålla sig inom de i reservatet ingående vasspartierna.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Fakta

Beslutsdatum: 1968-06-28
Kommun: Eskilstuna
Storlek: 209,0 ha