Storsatsning på Mälarens skärgård i LIFE+ projekt

LIFE+ projektet MIA (Lake Mälaren Inner Arcipelago) var ett restaurerings- och skötselprojekt knutet till inre Mälarens skärgård som pågick fram till 2014. Syftet var att återskapa unika naturmiljöer göra dem mer besöksvänliga.
Fotomontage av åtgärder

För att restaurera naturmiljöerna kring Mälaren krävs ofta relativt kraftiga åtgärder. Bilden visar exempel på hagmarksrestaurering, strandängsrestaurering, frihuggning av jätteträd och båttransport av avverkningsmaterial från restaurering. Foto: Länsstyrelsen.
 

Projektet var ett samarbete mellan flera aktörer

Huvudman för projektet var Länsstyrelsen i Västmanlands län. Länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen var samarbetspartner.

Totalt 80 miljoner för åtgärder

Projektet var en storsatsning där EU bidrog med 4 miljoner Euro. En lika stor andel kom från partnerna och medfinansiärerna vilket gav en total budget på 8 miljoner Euro, närmare 80 miljoner kr. En stor del av dessa medel finansierade de entreprenörer som utförde restaureringsåtgärder i projektet.

14 områden berörs i Södermanlands län

Totalt omfattade projektet 42 Natura 2000-områden i Västmanlands, Södermanlands och Uppsala län. I Södermanland var 14 Natura 2000-områden berörda: Askholmen, Fiholm, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen, Tynäs, Sörfjärden-Strand, Tynnelsö, Lindön, Segersön, Bråtorpslund, Säbyviken-Badaren, Nybbleholme och tre områden vid Gorsingeholm. Läs mer om alla områden i broschyr 1 som du kan ladda ner från boxen till höger. Totalt inom hela projektet utfördes åtgärder på över 2 000 hektar skogs- och gräsmark.

Naturvård och friluftsliv

Förutom att återskapa och säkerhetsställa områdenas biologiska värden fokuserade projektet på information till allmänhet och besökare. Detta för att öka tillgängligheten till området, förståelsen för arbetet samt minska störning och slitage i känsliga områden. I projektet ingick även att skapa nya färjefästen på flera öar, stängsla in och beta stora ytor, förbättra stigsystem (både med naturstigar och handikappsanpassade leder), bygga fågeltorn, raststugor och gömslen.

Projektet fortsätter

Även om LIFE MIA tog slut 2014 fortsätter Länsstyrelsen arbetet med att hålla de restaurerade markerna kring Mälaren öppna och besöksvänliga. Länsstyrelsen är också med i flera andra LIFE-projekt, till exempel LIFE Coast Benefit och LIFE Taiga.

 Broschyrer om MIA

Ladda ner broschyr om områdena som ingår i MIA
Här kan du ladda ner två broschyrer om MIA. Broschyr 1 visar alla Natura 2000-områdena som ingår i MIA-projektet. Broschyr 2 visar syftet med projektet och beskriver de åtgärder som genomförs. Broschyrerna är i pdf-format och i A4-storlek.

Broschyr 1

Broschyr 2 (svenska)

Broschyr 2 (engelska)

 Mer läsning

Mer information om LIFE MIA finns på projektets hemsida som du hittar här.

Mer information om LIFE+ och tidigare svenska LIFE-projekt hittar du här.