Målarmusslans återkomst (Unio crassus for LIFE)

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är en av Europas mest hotade musselarter. Artens utbredning har minskat med cirka 50 procent i Sverige under de senaste 100 åren.

Inom projektet Målarmusslans återkomst  arbetar nu Länsstyrelsen med att förbättra miljön för musslan.
Bild på tjockskaliga målarmusslor.

Sedan 2012 pågår det EU-finansierade LIFE-projektet Målarmusslans återkomst (Unio crassus for Life) som syftar till att rädda musslan och förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i tolv vattendrag i södra Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Södermanland, Östergötland, Skåne, Jönköping och Blekinge samt Karlstads universitet.

I Södermanlands län ingår åarna Svärtaån, Vedaån och Vretaån. Här kommer åtgärder att genomföras för att gynna föryngringen av tjockskalig målarmussla.

 

Restaureringsåtgärder som ger mer liv

Under sommaren och hösten 2013 genomförde Länsstyrelsen åtgärder i alla tre åar som ingår i projektet. De åtgärder som gjorts är framför allt förbättring av bottnar, till exempel har sten, grus  och block lagts i ån för att öka arealen lekbotten för fisk och så kallad settlingsbotten (botten där de unga musslorna kan gräva ner sig). På vissa platser var vattenvegetationens rotfilt så kraftig att fiskar och musslor inte kunde komma åt gruset i bottnarna. På dessa platser har rotfilten grävts bort.

Biden visar Vretaån under E4:an innan restaureringen.
Bild på vretaån efter att sten och grus lagts ut i ån.

Genom att lägga ut sten, grus och även trädstockar skapar man en mer varierad miljö i ån, där fler fiskar, insekter och andra djur kan hitta skydd och mat. Åtgärderna som görs för musslorna gynnar samtidigt många andra djur.

Åtgärder som ger mer liv helt enkelt!

 

Ny kunskap

Inom projektet genomförs även en studie av vilka fiskarter som fungerar som värdfisk för musslornas larver. I Skåne har en laboratorie-anläggning byggts upp för att odla upp små musslor. Dessa ska sättas ut i vattendrag där musslan försvunnit. Mer information om detta finns på projektets hemsida www.ucforlife.se

För att sprida kunskap om musslorna och livt i vattnet har vi tagit fram en liten bok riktad  främst till skolelever. Boken heter "Målarmusslan och livet i åarna" och kan laddas ned här intill.

 Målarmusslan och livet i åarna

Här kan du ladda ned boken/rapporten och lära dig mer om livet i en å.

Bild på framsidan av boken Målarmusslan och livet i åarna.