Fler sätt att skydda naturen

Det finns flera olika skyddsformer för att bevara värdefull natur. Syftet är oftast detsamma; att bevara den biologiska mångfalden eller att främja friluftslivet.

Stendörrens naturreservat i Nyköpings kommun

Olika skyddsformer
Det finns olika möjligheter att juridiskt skydda värdefull natur, det vanligaste idag är att bilda naturreservat. Andra skyddsformer är nationalparker, djur- och växtskyddsområden, naturminnen, kulturreservat samt biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Även Natura 2000-områden har ett slags skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärdena i dessa.

Myndigheter
Ansvaret för de olika typerna av skydd ligger hos olika myndigheter. Det är Naturvårdsverket som har det centrala ansvaret för områdesskyddet. Riksantikvarieämbetet har det centrala ansvaret i fråga om kulturreservat och Skogsstyrelsen det centrala ansvaret för biotopskyddsområden på skogsmark. Länsstyrelsen ansvarar i länet för områdesskyddet.

Områdesskydd i Södermanland
I Södermanland har bland annat värdefulla odlingslandskap, artrika kärr, ekhagar, skärgårdsområden, märkliga träd, havsstrandängar, naturskogar, enstaka grova träd och värdefulla berg- och grusformationer kommit att ges någon form av områdesskydd.