Bevara dina höga naturvärden i skogen och få ersättning

Äger du skogsmark? Nu blir det lättare för dig att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.
Skogsbild

Du som skogsägare kan nu välja ut och föreslå områden i din skog med höga naturvärden som du vill skydda. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement till länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap. Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen väljer ut områden för skydd utifrån sin kunskap om vilka värden som finns. 

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

  • Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd.
  • Stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden. Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
  • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
  • Murkna och murknande träd, både stående och liggande.
  • Träd med håligheter. Spår av brand.
  • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid.
  • Inslag av asp, sälg och ädellöv i skogsområden med andra trädslag.
  • Skog med spår av människan, exempelvis hamlade träd eller spår av skogsbete.
  • Trädbärande hagmarker med stora, gamla, träd. 

Mer information finns på

Naturvårdsverkets webbplats hittar du intresseanmälan för att bevara skog. Där finns också en blankett för intresseanmälan om formellt skydd av skog.

Har du frågor?

Kontaktperson på Länsstyrelsen i Södermanlands län är:
Markus Forsberg 010-223 42 89

Kontaktpersoner på Skogsstyrelsen är:
Anne Eriksson 019-44 64 18
Dan Åman 0150-66 95 77

 Blankett

Du kan ladda ner och fylla i din intresseanmälan här.

 Intresseanmälan

Efter att du fyllt i och undertecknat din intresseanmälan skickar du den med post till fastighetens närmaste Skogsstyrelse eller länsstyrelse. Glöm inte att bifoga karta.