Strategi för skydd av länets skogar

Nu finns en strategi för hur biologiskt värdefulla skogar i Södermanlands län ska skyddas. Sammanlagt 8600 ha skog ska skyddas genom naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Hur dessa skogar ska väljas ut framgår av den skogsstrategi som beslutats av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen Sörmlands distrikt. Strategin har tagits fram gemensamt av de båda myndigheterna och har varit på en bred remissrunda i länet.
Igelsjöskogen, Gnesta kommun

Syftet med strategin är att åstadkomma ett snabbt skydd för de biologiskt mest värdefulla skogarna i länet. Bakgrunden är riksdagens miljömål Levande skogar som anger att 900 000 ha skyddsvärd skogsmark i Sverige ska undantas från produktion till och med år 2010. Av dessa ska 400 000 ha utgöras av naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal medan skogsägarna förväntas avsätta ytterligare 500 000 ha som frivilliga avsättningar. Dessa arealer har fördelats ut i länen och för Södermanlands län gäller att 8 600 ha produktiv skogsmark ska skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal.  Det motsvarar 2,5 procent av den produktiva skogsarealen i länet. Ytterligare 12 800 ha förväntas avsättas genom frivilliga insatser från skogsägarna.

I strategin redovisas vilka biologiska egenskaper som bedöms när myndigheterna väljer ut skogsområden som är lämpliga som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Strategin pekar även ut så kallade värdetrakter där skyddet ska koncentreras till vissa skogstyper. Förutom det formella skyddet är även privat- och bolagsskogsbrukets frivilliga avsättningar en viktig del i miljöarbetet med Levande skogar.

Sörmlands skogsstrategi stödjer sig på skriften Nationell strategi för formellt skydd av skog som tagits fram av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Mer information om skydd av skog och den nationella strategin finns på Naturvårdsverkets webbplats om skogsskydd. I arbetet med att ta fram länets skogsstrategi har en referensgrupp med representanter för skogsbolag, markägare, kommuner och naturvårdsorganisationer har medverkat. Gruppen har bland annat genomfört exkursioner i fält och kommit med förslag till förbättringar av strategin. Förslaget till skogsstrategin har också varit på en bred remissrunda i länet till bland annat skogsbolag, naturvårdsorganisationer och kommuner.