Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett nytt begrepp inom naturvård och det centrala är landskapsperspektivet. Det defineras som ett fungerande nätverk av livsmiljöer, processer och strukturer i land- och vattenområdet.

 

Ett landskap med fungerande grön infrastruktur är utformat och förvaltas på ett sätt så att den biologiska mångfalden långsiktigt bevaras. Därmed säkerställs också viktiga ekosystemtjänster – som till exempel att en levande natur i vår närmiljö får oss människor att må bättre.

Grön infrastruktur kan bidra till:

  • att bevara och stärka biologisk mångfald
  • att bevara och stärka ekosystemtjänster, till nytta för människor, såsom pollinering 
  • att vi kan nå flera miljökvalitetsmål
  • att rusta oss inför ett förändrat klimat

Att arbeta med grön infrastruktur innebär att man vid planering av alla typer av mark- och vattenanvändning har ett helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner. Det är ett långsiktigt arbetssätt under ständig utveckling, där alla berörda sektorer och aktörer behöver vara involverade.

Länsstyrelsens uppdrag

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för hur länsstyrelserna ska arbeta med handlingsplanerna. Målsättningen är att handlingsplanerna till stora delar ska vara etablerade 2018 och länsstyrelserna ska redovisa uppdraget samlat till regeringen 1 oktober 2018.

 

De regionala handlingsplanerna ska både vara ett underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn. Handlingsplanerna har tre huvudsyften:

  • ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser  
  • underlag för landskapsplanering i brukande och hållbar förvaltning av mark och vatten, och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer
  • underlag för samhällsplanering och prövning  

Dialogmöten

Under 2016 och början av 2017 har Länsstyrelsen anordnat ett antal uppstartsmöten med olika aktörer (kommuner, markägarorganisationer, skogsbolag, ideella föreningar med flera). Vi kommer att fortsätta med dialogmöten under 2017 och 2018. De berörda aktörerna kommer få en viktig roll i arbetet med att ta fram åtgärder till handlingsplanen.

 

ordlista

Biologisk mångfald: Variationen bland levande organismer och de ekologiska sambanden som finns mellan organismerna. Biologisk mångfald kan vara genetisk variation, variation i artuppsättning eller variation av ekosystem och naturtyper. Högre biologisk mångfald ökar ofta ekosystemets motståndskraft (resiliens).

Ekosystem: Allt levande (växter, djur) och icke levande (mark, vatten) som finns i ett avgränsat naturområde.

Ekosystemtjänster: Produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande, tex jordbruksprodukter, vattenrening, pollinering och klimatreglering.

Grön infrastruktur: Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Resiliens: Ett ekosystems kapacitet att stå emot eller återhämta sig från en störning, t.ex. en översvämning, brand eller, mer långsamma, som klimatförändringar.