Rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan ge bidrag för åtgärder som syftar till att förebygga skador av fredat vilt på tamdjur eller grödor. För att förebygga angrepp av rovdjur handlar det oftast om rovdjursstängsel kring fårbesättningar i områden där rovdjursangrepp kan befaras.
Får vid sjö

​Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas, i första hand genom jakt. Vissa djurarter är dock fredade på grund av att de bedöms vara för få i antal eller på annat sätt sårbara eller hotade. Dit hör bland annat björn, järv, kungsörn, lo och varg. Viltskador orsakade av stora rovdjuren ska därför om möjligt förebyggas med andra metoder än jakt.    

Det finns dokumenterat effektiva förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur. Det vanligaste sättet att skydda tamdjur är att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett 5-trådigt elstängsel alternativt vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar. Dessa stängsel har visat sig vara ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp enligt de villkor och anvisningar som länsstyrelsen ger. Det finns dock ingen åtgärd som är effektiv på alla platser och i alla situationer.

Betesmarker intill vatten

Djur som går i hagar med sjöar och vattendrag som avgränsning kan skyddas med hjälp av särskilda åtgärder som är framtagna att fungera i vatten. Här nedan presenteras två varianter av åtgärder för att skydda tamdjur som betar intill vatten.

Stängsel mot rovdjur

Du kan söka stöd för stängsel mot rovdjur om du bor i ett område där det finns varg. Syftet med ersättningen är att skapa förutsättningar för fortsatt betesdrift genom att minska risken för att tamdjur angrips.

Vad kan jag få stöd för?

I Södermanlands län kan du som har tamdjur söka ersättning för stängsel mot rovdjur där angrepp kan vara ett problem för dig. Får och getter som ska skyddas mot vargangrepp är högst prioriterade. Ersättning utgår med 50 kronor per löpmeter och avser den del av stängslet som hindrar rovdjur från att ta sig in i inhägnaden. För blocklagd mark (godkänd jordbruksmark) finns stödet i landsbygdsprogrammet. Du kan inte få ersättning för stängsel som är uppsatt innan du har sökt  stöd. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats. För icke blocklagd mark kan du söka bidrag från Viltskademedlen, se nedan.

Hur söker jag ersättning?

Stöd till stängsel runt blocklagd mark är en miljöinvestering som du söker via Jordbruksverkets e-tjänst.

Här finns mer information om miljöinvesteringar

Om du vill ansöka om stängsel på icke blocklagd mark ansöker du via denna blankett från viltskadecenter:

Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada

Skicka ansökan till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping.

Villkor

Djurägare som har fått ersättning till permanent rovdjursstängsel förbinder sig att underhålla detta i 5 år från det att stängslet är uppsatt och godkänt av Länsstyrelsen.

Börja med att kontakta Länsstyrelsen!

Innan du börjar ska du alltid kontakta Länsstyrelsen. Gör du inte det finns det risk att du inte kan få någon ersättning. Länsstyrelsen kan också ge dig mer detaljerad information om bestämmelserna.