Aktuell rovdjursinformation

Om du ser ett rovdjur, eller ett spår efter ett sådant, är det mycket värdefullt om du hör av dig till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
​Du kan själva rapportera rovdjursobservationer och se vad andra rapporterat på www.skandobs.se

2018

2018-03-06

Det finns möjlighet att söka bidrag till skyddsväst mot varg för jakthundar, eftersökshundar samt räddningshundar inom Södermanlands län. Bidraget finns att söka fram till 30 juni 2018, för mer information se fliken Skyddsväst för hund

2018-02-09

Vargrevir konstaterat i nordvästra Södermanland

Efter spårning och insamling av spillning som analyserats kan Länsstyrelsen konstatera att två vargar etablerat revir i nordvästra Södermanland.

De två vargar som rört sig i området mellan Eskilstuna, Flen, Strängnäs och Gnesta har nu konstaterats vara ett revirmarkerande par. Detta är fastställt med hjälp av spårning och DNA-analyser av urin och spillning. Resultatet visar en hona som kommer från Sjundareviret i Stockholms län samt en hane som kommer från ett revir som kallat Vismen 2 och ligger på gränsen mellan Örebro och Värmlands län. Det nybildade vargreviret i Södermanland kommer  kallas Ärlareviret.

2018-01-31

Nytt skyddsjaktsbeslut för jakt efter hybrider
 
Länsstyrelsen fattade den 30 januari ett nytt beslut om skyddsjakt efter hybrider mellan varg och hund samt varg.
Det nya beslutet, som börjar gälla den 2 februari, upphäver tidigare beslut och innebär att endast ett djur får fällas i en riktad skyddsjakt.
 
 
 

Länsstyrelsens nya beslut innebär en begränsning av den fortsatta skyddsjakten till den riktade skyddsjakten och begränsar också omfattningen till ett djur enligt villkor i beslutet. De nya villkoren i skyddsjakten gäller from den 2 februari och skyddsjakten kommer att pågå till den 31 mars 2018.

Inventeringsarbetet och skyddsjakten fortsätter enligt det nya beslutet tills det kan fastställas att samtliga hybrider inom skyddsjaktsområdet är fällda.

Vid den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan varg och hund har åtta djur fällts. Genom DNA-analys är det fastställt att det är två vargar och sex hybrider mellan varg och hund som har fällts i skyddsjakten. Det är också sedan tidigare bekräftat att vargtiken som fött hybriderna har varit dräktig med sju foster. Det kan alltså finnas en hybrid kvar i området. Länsstyrelsen har ännu inte kunnat bekräfta att det finns en sjunde hybrid i området och fortsätter därför som planerat arbetet med inventering och insamling av spillning för att fastställa om det finns någon hybrid kvar.

Länsstyrelsen tar tacksamt emot allmänhetens observationer av varg eller hybrid i området. Rapportera in observationer via skandobs.se.

2018-01-25

Länsstyrelsens viltkameror fångade den 30 december 2017 en av de hybrider mellan hund och varg som i våras föddes i Biereviret, norr om Katrineholm.

rovbild ny.JPG

2018-01-20

Den 20 januari fälldes en svart hane under skyddsjakten. Djuret levereras till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA.

Skyddsjakten samt arbetet med inventering och insamling av spillning efter kvarvarande hybrider fortsätter som planerat tills det kan fastställas att samtliga hybrider inom skyddsjaktsområdet är fällda.

2018-01-03

Resultatet på DNA-analysen från de två årsungar som fälldes i december vid skyddsjakten bekräftar att även de individerna var hybrider mellan varg och hund. Sammantaget är det därmed nu fastställt att det sammantaget är fällt två vargar och fem hybrider mellan varg och hund i skyddsjakten. Analyssvaren visar även att det nu är säkrat DNA, från fällda djur samt insamlad spillning, från sex olika hybrider mellan varg och hund. Det är bekräftat sedan tidigare att vargtiken som fött hybriderna har varit dräktig med sju foster. Det kan därmed vara två hybrider kvar. Skyddsjakten samt arbetet med inventering och insamling av spillning efter kvarvarande hybrider fortsätter som planerat. 

2017

2017-12-21

Länsstyrelsen har mottagit analysresultat ifrån SVA:s undersökning av de senast fem fällda djuren ifrån den pågående skyddsjakten. SVA har fastställt att ett djur var vuxet och att fyra var årsungar. Prover har skickats till laboratorium för att ta redan på djurens DNA-profil. Tre av de fem djuren har hunnit analyserats till dags dato, de andra resultaten kommer i början av januari. De analyserade djuren visar att det vuxna djuret bekräftas vara den, sedan tidigare kända vargtiken i området G74-17, som är moder till hybriderna mellan hund och varg. De andra två djuren bekräftas, genom DNA-analys, vara hybrider mellan hund och varg och är sedan tidigare kända av länsstyrelsen.

Det är sannolikt att de andra två fällda årsungar, som ännu inte är DNA-analyserade, även de är hybrider mellan hund och varg då det inte finns kännedom om andra föryngringar i området.

Vid undersökning av den fällda vargtiken kunde SVA fastställa sju ärr i livmodern. Detta betyder att tiken har varit dräktig med sju foster, men det går inte att med säkerhet säga om alla sju överlevt eller inte. Det betyder att det kan vara hybrider mellan hund och varg kvar i området. I samband med den pågående skyddsjakten tyder både syn- och spårobservationer på att det sannolikt finns fler djur kvar i skyddsjaktsområdet.         

Sammantaget är det nu fällt sju djur under den pågående skyddsjakten. Skyddsjakten fortsätter som planerat tills det kan fastställas att samtliga djur inom skyddsjaktsområdet är fällda.

2017-12-17

Den 16 december fälldes en normalfärgad hane under skyddsjakten. Djuret levereras till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA.

Sammantaget är nu sju djur fällda under skyddsjakten, varav länsstyrelsen inväntar analyssvar ifrån fem stycken av dessa. Analyssvaren kommer att läggas upp på länsstyrelsen webbplats löpande.

Observationer i skyddsjaktsjaktområdet visar att det sannolikt finns flera djur kvar. Länsstyrelsen har tidigare genom DNA fastställt att det funnits minst fem hybrider mellan varg och hund i området.

Skyddsjakten fortsätter som planerat tills det kan fastställas att samtliga djur inom skyddsjaktsområdet är fällda.

2017-12-16

Under den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan varg och hund fälldes igår, fredag den 15 december, en svart hane.

2017-12-14

Under den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan hund och varg fälldes den 13 december en svart hane i skyddsjaktsområdet i Eskilstuna, Katrineholms samt Vingåkers kommun. Den 14 december fälldes två normalfärgade djur, en tik och en hane. Djuren levereras till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat.

2017-12-05

Länsstyrelsen har konstaterat att två vargar rört sig i området mellan Eskilstuna, Flen, Strängnäs och Gnesta. Det är fastställt efter en spillningsinventering som pågått i några månader.  Allmänhetens hjälp har varit av stor betydelse i den spillningsinventering som påbörjades i länet oktober 2017 och kommer att pågå till mars 2018. Spillning har skickats för analys och resultatet visar en hona som kommer från Sjundareviret i Stockholms län samt en hane som kommer från ett revir som kallat Vismen 2 och ligger på gränsen mellan Örebro och Värmlands län.

2017-11-29

Resultat från DNA-analys bekräftar att var en hybrid mellan hund och varg som fälldes den 20 november under den pågående skyddsjakten vid Bie. Den individen var sedan tidigare inte känd genom DNA-analys.

Länsstyrelsen har dessutom fått DNA-svar ifrån inlämnade spillningsprover. Dessa visar att ytterligare en hybrid mellan hund och varg, en hane, finns i området.

Sammantaget betyder att det nu finns fyra olika individer som är hybrider mellan hund och varg i området varav tre är hanar och en vars kön är okänt. Detta är fastställt med hjälp av DNA-analyser.

Skyddsjakten fortsätter enligt gällande beslut.

2017-11-24

Vid skyddsjakten efter hybrider mellan hund och varg samt varg har det hittills fällts två djur. Den 13 november fälldes ett djur som Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har konstaterat vara en normalfärgad vuxen hane. Med hjälp av DNA-analys har det fastställts att det vuxna djuret är en Skandinavisk varg, G137-17, från födelserevir Kölsta 2.

Det andra djuret som fälldes den 20 november, en normalfärgad hane, har SVA fastställt vara en årsunge. Ingen DNA-analys är ännu klar, den kommer under nästa vecka. Länsstyrelsen bedömer dock att är sannolikt att den individen är en hybrid mellan varg och hund. Detta på grund av att det är en årsunge och det finns inga andra kända vargföryngringar i området.

De två fällda individerna var utseendemässigt likartade i både storlek och färg.

Det visar på svårigheten att under skyddsjaktens praktiska genomförande se skillnad på normalfärgad hybrid och vuxen varg. Något som låg till grund för utformandet av beslutet; att det beslutet omfattar både varg samt hybrider mellan varg och hund i området för en effektiv skyddsjakt. Grunden för beslutet är att skydda den skandinaviska vargstammen mot inblandning av hund.

Länsstyrelsen har konstaterat att det i området finns tre årsungar som är hybrider mellan varg och hund. Länsstyrelsen har fått rapporter om att det kan finnas fler, men inget som länsstyrelsen kunnat bekräfta i nuläget.

Skyddsjakten fortsätter enligt gällande beslut. 

2017-11-21

Under den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan hund och varg fälldes den 20 november en normalfärgad hane i skyddsjaktsområdet i Eskilstuna, Katrineholms samt Vingåkers kommun. Djuret är levererat till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat.

2017-11-14

Under den pågående skyddsjakten efter varg samt hybrider mellan hund och varg fälldes den 13 november en normalfärgad hane i skyddsjaktsområdet i Eskilstuna, Katrineholms samt Vingåkers kommun. Djuret är levererat till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för bedömning av ålder och härstamning. Länsstyrelsen avvaktar nu analysresultat ifrån SVA. Skyddsjakten fortsätter som planerat.

2017-10-31

Lördagen den 28 oktober upphittades tre avlidna får, två tackor och ett lamm, i en hage mellan Katrineholm och Hjälmaren. Länsstyrelsens besiktningsmän konstaterade att fåren blivit angripna av varg.

2017-10-30

 
Länsstyrelsen kan med hjälp av DNA från vargspillning konstatera att vargen som i mars befann sig i Bälgviken, söder om Eskilstuna, fortfarande finns kvar i länet. Den 8 oktober 2017 upphittades spillning från samma vargindivid söder om Ärla. Denna spillning lämnades till länsstyrelsen från allmänheten. Identifierad varg kommer från ett revir som heter Vismen 2 och ligger på gränsen mellan Örebro och Värmlands län.

2017-09-21

Vargvalpar konstaterade norr om Katrineholm.

Länsstyrelsen har med hjälp av viltkameror konstaterat att det finns valpar i området runt Bie, norr om Katrineholm. Nu inleds ett omfattande inventeringsarbete för att ta reda på hur många valpar det kan vara, vilka föräldradjuren är och i vilka områden de främst rör sig. Från december 2016 tom maj 2017 har en tik lämnat DNA-spår i form av spillning. I samma område har en hanne lämnat spillning från april till september 2017. Länsstyrelsen kommer, med hjälp av fortsatt insamling av spillning, försöka ta reda på om dessa två individer finns kvar i området samt om de är föräldrapar till valparna.

Förekomsten av varg i länet har ökat under det senaste året och länsstyrelsen har dokumenterat flera olika individer som rört sig i länet, men det är första gången som det fötts valpar i Södermanland på mycket lång tid.

Länsstyrelsen ansöker i år om extra resurser från Naturvårdsverket för att kunna få bättre information om hur många och vilka vargar som rör sig i Södermanland.

2017-06-14


Idag tog länsstyrelsen emot provresultat från inskickad spillning för DNA-analys. Resultatet visar att vi har eller haft ytterligare en vargindivid i Sörmland i vår. Provet togs av en privatperson vid Floda den 14 april 2017. Vargen kommer från ett revir, kallat Kölsta 2, i Västmanland. Kön ej fastställt.

Ett annat spillningsprov bekräftar att vargtiken som rapporterats från Bie/Floda både i februari och april är kvar i Sörmland, runt Bie den 8 maj.

2017-05-12

Sent på kvällen den 11 maj angrepps får i en hage av en varg på en gård mellan Trosa och Vagnhärad. Ett lamm skadades så allvarligt i angreppet att det behövde avlivas. I samband med angreppet påsköts vargen utifrån § 28 jaktförordningen men kunde inte återfinnas på skottplatsen. Omfattande eftersöksinsatser har gjorts men vargen har inte påträffats. Eftersöket är nu avslutat.

 

2017-04-12

Länsstyrelsen har för en månad sedan, efter inrapporterat fynd från allmänheten, insamlat spillning som antogs komma ifrån varg vid Bälgviken, söder om Eskilstuna. Spillningen sändes för DNA-analys och kommer ifrån en ung varg av okänt kön. DNA-analysen visade även att denna varg är helsyskon med den unga vargtik som länsstyrelsen säkrade DNA från i februari väster om Bie, Katrineholms kommun. Båda vargarna kommer ifrån ett revir som heter Vismen 2 och ligger på gränsen mellan Örebro och Värmlands län

2017-04-07

Länsstyrelsen har insamlat spillnings- och urinprover i samband med inventering av förmodade vargspår och inkomna tips från allmänheten. Två av proverna, som är insamlade strax väster om Nyköping för ca en månad sedan, har visat sig komma ifrån varg. En ung hane som är född i Sjundareviret i Stockholms län.

2017-03-24

Länsstyrelsen har under februari i samband med en kvalitetssäkring av en inkommen rovdjursobservation, ca fem km öster om Bie, insamlat spillning som skickats för DNA-analys. Analysen visade att spillningen kom ifrån en ung vargtik som härstammar ifrån ett revir som ligger på gränsen mellan Örebro och Värmland.

2017-03-15

Länsstyrelsen har, genom inkomna bilder, kvalitetssäkrat att en ensam varg har observerats någon mil väster om Nyköping under vecka 9.

2017-01-14

Lördagen den 14 januari dödades en hund i samband med jakt nära Gnesta i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län har varit på plats och bedömer att hunden har dödats av varg

__________________________________________

2016​

2016-08-19

Natten till den 20 augusti skedde ett vargangrepp i Stockholms län nära Gnesta. Fyra lamm dog och ytterligare tre fick avlivas p.g.a skador. Länsstyrelsen i Stockholms län har varit på plats under kvällen 

2016-07-07

Länsstyrelsen har under kvällen besiktat ett dött lamm hos en fårägare utanför Nyköping. Efter genomförd besiktning kunde Länsstyrelsen konstatera att lammet blivit dödat av räv.

2016-06-29

Länsstyrelsen besiktade idag ett dött lamm i Gnesta kommun. Lammet visade inga tecken på att ha blivit dödat av något stort rovdjur, utan har troligen dött av andra orsaker.

2016-06-16

Under torsdagen fick Länsstyrelsen tips om att en varg varit synlig utanför Sköldinge. Efter att ha granskat foton från en privatperson bedömer Länsstyrelsen att det sannolikt är varg. Länsstyrelsen följer utvecklingen i området.

2016-06-09

Med hjälp av DNA har Länsstyrelsen konstaterat att angreppet utanför Mellösa den 21 maj 2016, där fem får dödades, orsakades av varg.

2016-05-31

Länsstyrelsen har under dagen besiktat ett dött lamm hos en fårägare i Vingåkerstrakten. Efter genomförd besiktning kunde Länsstyrelsen konstatera att lammet inte blivit dödat av ett stort rovdjur.

2016-05-22

På lördagskvällen (21 maj) har fem får påträffats döda i en hage hos en fårägare vid Mellösa. Sannolikt har fåren angriptis av varg, men hund kan för närvarande inte uteslutats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2016-05-02

Under måndagsmorgonen sökte Länsstyrelsen med en spårhund, tränad för att spåra stora rovdjur, i området där vargen observerades den 1 maj strax utanför Nyköping. Länsstyrelsen spårar för att försöka samla spillning för att se var den här vargen kommer ifrån. Under spårningen hittades en spillning som eventuellt kan komma från vargen. Den är nu skickad på DNA-test och vi får avvakta och se om den kan ge något resultat.     

2016-05-01

Länsstyrelsen har konstaterat att varg, angripen av skabb, har observerats vid Sjösa, strax norr om Nyköping. Observationen gjordes under eftermiddagen den 1 maj.

2016-04-14

Länsstyrelsen hade bjudit in till en informationskväll om stora rovdjur i Södermanlands län utanför Flen. Till de stora rovdjuren räknas varg, lodjur, kungsörn, björn och järv. Länsstyrelsen berättade om sitt arbete och ansvarsområden med de stora rovdjuren, det aktuella rovdjursläget i länet, inventeringar samt bidragsmöjligheterna till rovdjursavvisande stängsel. En av länets besiktningsmän redogjorde om sina erfarenheter och rutinerna vid besiktning av tamdjur efter ett misstänkt angrepp av stora rovdjur. Stockholms Länsstyrelse gästade och berättade om rovdjursläget där och situationen som har varit och råder i det så kallade Sjundareviret. Det var god uppslutning på mötet och kvällen bjöd på många givande diskussioner.

 

2016-02-19

Länsstyrelsen har kunnat säkra att en lodjursföryngring skett i länet under 2015. En hona med två ungar kunde spåras under fredagen i västra delarna av Sörmland. Under vinterns övriga spårningar har det konstateras att det finns flera ensamma lodjur i länet, men detta är den enda föryngringen som Länsstyrelsen kunnat kvalitetssäkra.

 

 

2016-01-25

Under senhösten och vintern har Länsstyrelsen i Stockholm, både genom spårningar och foton på viltkameror, kunnat konstatera att det finns minst två valpar i Sjundareviret. Länsstyrelsen i Södermanland följer utveckingen och fortsätter ha tät kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm

 

 

Bild på vad som bedöms vara två valpar. Foto: Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

2016-01-16

På lördagskvällen bröt sig två hästar ut ur sin hage vid Råby, Nyköping. Länsstyrelsens besiktningsman var på plats under söndagen och kunde, genom spårning, konstatera att inget stort rovdjur hade varit i området och skrämt hästarna

 

____________________________________

2015

2015-12-12

På kvällen den 12 december blev ett lodjur påkört av en bil i trakten kring Julita. Lodjuret eftersöktes, konstaterades allvarligt skadat och avlivades. Lodjuret har transporterats till SVA i Uppsala.

2015-11-12
Natten till den 11 november skedde ett vargangrepp på  Sjundareviret i Stockholms län. En tacka dödades, och vid besiktning av personal från Stockholms länsstyrelse under dagen upptäcktes en annan tacka ha äldre bitskador och fick avlivas..

I övrigt kan nämnas att djurskyddsinspektörerna i Stockholms län nu har anmält Molstabergs säteri för att de inte har gjort tillräckligt för att skydda sina djur.

2015-11-10
Under natten till den 10 november skedde ett vargangrepp på Sjundareviret i Stockholms län. Ett lamm har dödats. Personal från Stockholms länsstyrelse har varit på plats under dagen.

2015-11-08
Under natten till den 8 november skedde ett vargangrepp  i Sjundareviret. Ett lamm har dödats och två saknas. Länsstyrelsen i Stockholm har varit på plats under eftermiddagen och besiktat det döda lammet samt utfört akutåtgärder.

2015-11-08

Den 8 november var länsstyrelsen i Södermanland ute och besiktade två hästar som anmälts angripna av varg i trakten runt Tystberga. Länsstyrelsens besiktningspersonal kunde konstatera att hästarna inte blivit angripna av varg och att skadorna har uppkommit av andra orsaker.

2015-11-05
Under natten till torsdagen den 5 november skedde ett nytt vargangrepp i Sjundareviret, i  Stockholms län. Ett lamm dog i samband med angreppet. Personal från Stockholms länsstyrelse har varit på plats under eftermiddagen.

2015-11-04
Under natten till onsdagen den 4 november skedde ett vargangrepp på Molstabergs säteri i Stockholms län. Två tackor och två lamm har dött i samband med angreppet. Personal från Stockholms länsstyrelse har varit på plats under eftermiddag/kväll.

2015-10-03
Under lördagen besiktade länsstyrelsens besiktningsman ett dött rådjur en knapp mil norr om Stjärnhov. Länsstyrelsen kunde konstatera att rådjuret dödats av lodjur.

2015-09-29
Tidigt på tisdag morgon dödades den så kallade alfa-tiken i Sjundareviret . Enligt uppgift var den på väg att angripa en hund några mil från Nykvarn. Besiktningsmän från Länsstyrelsen Stockholms län har bedömt att tiken är fälld med stöd av paragraf 28, som innebär skyddsjakt på enskilt initiativ för att freda tam- och husdjur. Djuret har förts till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för närmare undersökning.

2015-09-20
Under söndagen besiktade Länsstyrelsens besiktningsman ett dött vildsvin vid Sparreholm. Vildsvinet var inte dödat av rovdjur, utan förmodligen trafikdödat. I kadavrets närhet hittades spår efter räv, hund och lodjur som förmodligen hade ätit av vildsvinet.

 

2015-09-16
På onsdagsmorgonen den 16 september dödades ett får av varg och en tacka är saknad. Angreppet skedde i en hage på Molstabergs säteri. Personal från Länsstyrelsen i Stockholms län har konstaterat att det rör sig om ytterligare ett angrepp från varg. 
Tillägg 2015-09-17: Under torsdagen hittades den andra tackan i samma hage. Bedömningen vid efterbesiktning är att även den blev dödad av varg, troligtvis under onsdagskvällen.

2015-09-04
På torsdagen den 3 september upptäcktes ett angrepp av varg i en fårhage belägen i Sjundareviret. Angreppet skedde på en gård ett par kilometer utanför Hölö. Platsen ligger cirka en mil från Molstaberg där tidigare angrepp av varg har skett. Nio får dödades, varav sex tackor och tre lamm. Personal från Stockholms länsstyrelse har varit på plats.

2015-08-08
Under morgonen till lördagen den 8 augusti skedde ett nytt vargangrepp på Molstabergs Säteri, i Sjunda reviret. Personal och besiktningsmän från Stockholms länsstyrelse är på plats just nu. Sju döda får har hittats.

2015-07-29
Under natten till tisdag (28 juli) skedde ett vargangrepp i Sjundareviret. Denna gång blev en tacka riven och dödad. Angreppet skedde i samma område som tidigare, dock inte vid samma gård. Personal från Stockholms länsstyrelse har varit på plats.

2015-07-20
Ett nytt vargangrepp skedde i lördags förmiddag på Molstabergs säteri i Stockholms län. 6 får dödades och 1 avlivades p.g.a. skador. Personal från Stockholms och Södermanlands länsstyrelse var på platsen i lördags.

2015-07-03
Ett nytt angrepp av varg har skett på Molstaberg i Stockholms län. Sex får har dödats och ytterligare några har skadats. Angreppet skedde förmodligen natten mellan den 1 och 2 juli.  Personal från Stockholms länsstyrelse har varit på plats.

2015-06-28 - Länsstyrelsen besiktade den 28 juni ett får som hittats död i en hage i trakten runt Lästringe. Besiktningsmannen kunde konstatera att lammet inte dödats av något rovdjur.

2015-06-20 - Under natten till midsommarafton har det skett ett vargangrepp i Sjundareviret, på gränsen mellan Stockholm och Södermanland.

Angreppet skedde på en fårbesättning vid Molstabergs säteri, i Stockholms län. Besiktningsmän från länsstyrelsen har varit på plats och konstaterat 26 döda får, varav några fick avlivas på grund av skador.  Länsstyrelsen i Stockholms län har nu hängt upp ljud och ljusskrämmor och lapptyg som en akut åtgärd. 

2015-06-16 - De första tecknen på att det fötts vargvalpar i Sjundareviret, som gränsar mot Södermanlands län, har nu kommit. Det har under våren diskuterats om vargparet i Sjundareviret i södra Stockholms län, på gränsen mot Södermanland, skulle få valpar redan i år. Nu har de första indikationerna på att så kan ha skett kommit. – Vi har fått in fotografier på varghonan där det ser ut som att spenarna är dragna, alltså uttänjda. Om det är så, är det ett tydligt tecken på att hon diar valpar, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

2015-06-08 - Länsstyrelsen besiktade den 8 juni en nötkalv som hittats död i en hage i trakten runt Sparreholm. Besiktningsmannen kunde inte konstatera om kalven dödats av något rovdjur.