Terrängkörning på barmark

Terrängkörning på barmark är förbjuden. Förbudet gäller även för körning på snötäckt ungskog och på snötäckt åker- och betesmark. Vissa generella undantag från förbudet finns i terrängkörningslagen, till exempel för jord- och skogsbruk. Länsstyrelsen kan också i vissa fall meddela dispens från förbudet.

Allmänt förbud mot terrängkörning på barmark

Det är enligt terrängkörningslagen förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terrängen. Det finns en del undantag från förbudet, bland annat för jord- och skogsbruk, för räddnings- och sjukvårdspersonal i tjänst samt vid jakt för hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin.

Förbudet är till för att skydda naturen mot skador och minimera störningen på djurliv och friluftsliv. Det gäller alla, såväl markägare som allmänhet, och oavsett om det finns förbudsskyltar eller inte.

Körning i snö- eller istäckt terräng

Det är tillåtet att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon. Om snötäcket är så tunt eller löst att fordonet kommer i kontakt med marktäcket, räknas det dock som barmarkskörning och är förbjudet. Istäckta områden är att jämställa med snötäckt terräng vilket innebär att det är tillåtet att köra på isområden. Tänk på att det inte är tillåtet att köra på barmark för att komma till isområdet.

Det finns två tillfällen när det alltid är förbjudet att köra på snötäckt mark:

  1. Det är förbjudet att köra på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Det har ingen betydelse om plantskogen är planterad, sådd eller självföryngrad.
  2. Det är förbjudet att köra på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken. Strängt taget är det endast vid körning på ett tjockt snötäcke med hård skare som det generellt kan sägas att körning kan ske utan risk för sådan skada. Det är därför lämpligt att man kontaktar markägaren eller brukaren för att förvissa sig om att det inte finns risk för skada på marken.

Vad är ett motorfordon?

Ett motordrivet fordon är ett fordon som är försett med en motor - till exempel bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer, motorredskap, terrängskotrar och terrängvagnar. Eldriven rullstol eller cykel med eldriven motor räknas inte som motordrivet fordon och är alltså undantagna från terrängkörningslagen.

Vad är terräng?

Terräng definieras som all mark förutom bebyggda områden och vägar - till exempel skog, myr, åker, äng, hage och park. Det innebär att även motionsspår, vandringsleder och traktorväg eller hjulspår i terrängen som skapats av körning med till exempel traktor eller motorredskap räknas som terräng. Enskild väg och skogsbilväg är att anse som väg.

Kan man få dispens från förbudet?

I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om undantag (dispens) från terrängkörningsförbudet, om det finns särskilda skäl och det inte på ett betydande sätt påverkar allmänna intressen eller känslig natur. Det kan till exempel vara aktuellt vid körning på golfbanor, för rörelsehindrade, räddningstjänstens övningar eller forskningsprojekt. Ansökan görs via blanketten Ansökan om dispens för terrängkörning. Den som fått dispens måste ha beslutet med sig och kunna visa upp för polis eller naturvårdsvakt. Observera att det är den enskildes ansvar att också inhämta markägarens godkännande om det behövs.

Slutligen

Tänk på att det är du som kör som har ansvaret för att följa lagarna och att undvika att skada eller störa enskilda eller allmänna intressen.