Viltförvaltning

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet i länet för viltförvaltning (förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar). Målsättningen är att, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, bevara och nyttja de viltarter som genom naturlig utbredning finns i vårt land så att de består långsiktigt i livskraftiga bestånd. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för viltförvaltningen och har det nationella ansvaret för förvaltningen av samtliga viltarter i Sverige.
Älgko med kalvar

Vi beslutar i olika ärenden som rör jakt och viltvård. Älg- och kronhjortsjakt står för en övervägande del av våra ärenden – områdesregistrering, licenser, skötselplaner, statistik m.m. Dessutom beslutar vi om skyddsjakt i vissa fall. Bidrag ur länets älgvårdsfond kan i mån av medel lämnas till vissa projekt inom viltvård, inventering, information om viltolyckor och ‑skador samt anläggning och upprustning av älgskyttebanor.

Viltvård ingår i viltförvaltningen och är definierat i 4 § jaktlagen: ”Viltet skall vårdas i syfte att

  • bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
  • främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.

I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.” Skyldigheten att bedriva viltvård gäller inte bara för vilt som får jagas (jaktbart vilt).