Kronhjort

Jakt ska i huvudsak ske inom skötselområden där markägare och jägare själva får ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen. Anslutning till ett kronhjortsskötselområde är frivilligt, precis som för älgskötselområdena. Den som av någon anledning väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har möjlighet att jaga kalv.


Foto: Hans Ring

Förutsättningar för bildande av skötselområden
Kronhjortsskötselområdena bör, där så är lämpligt och möjligt, sammanfalla med älgskötselområdena. De geografiska och biologiska förutsättningarna, inklusive tillgången på brunstplatser och kalvningsområden, måste emellertid i första hand avgöra var gränserna för ett skötselområde ska sättas. Vid bildande av kronhjortsskötselområde är det givetvis mest väsentligt att markägare och jakträttshavare är beredda att samverka med ett enhetligt förvaltningsmål inom ett tillräckligt stort område. Normalt är det en förutsättning att det finns en etablerad stam av viss omfattning, som under huvuddelen av året uppehåller sig i området.

Även i områden lämpade som skötselområde, men där stammen är svag samtidigt som markägare och jakträttshavare är överens om att försöka bygga upp stammen, bör ett skötselområde kunna bildas, men då med lägre krav på avskjutning. Att såna stammar byggs upp är önskvärt ur bl.a. biologisk mångfalds-synpunkt. I dessa fall är det särskilt angeläget att en skötselplan tas fram som visar målsättningen med bildandet av ett skötselområde.

Särskilda riktlinjer i Södermanlands län som tillämpas sedan 1999
I ett skötselområde får jakträttshavarna och markägarna ett direktinflytande och samtidigt ett ansvar för förvaltningen och möjlighet att diskutera älg- och kronhjortsfrågor vid ”samma bord”. Detta ger administrationsvinster och bra förutsättningar för en rationell och bra hantering av älg- och kronhjortsstammarna. Ett skötselområde bör vara åtminstone 10 000 hektar stort (någon minimikvot för årlig avskjutning är inte fastställd). En förutsättning är givetvis att området är någorlunda väl arronderat. Även mindre områden som är naturligt avgränsade och som har en i huvudsak egen kronhjortsstam kan få registreras. Detsamma gäller för andra områden som har en väletablerad samverkan, om de biologiska och geografiska förutsättningarna så medger. Prövning sker från fall till fall.

Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde
Registrering av nytt kronhjortsskötselområde söks hos länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår. Ändring av ett område söks under samma tid. Blankett för registreringsansökan och formulär för skötselplan finns att hämta hem från vårt blankettförråd.

Här finns information om jaktider för kronhjort.

Här finns information kring anmälan av jaktresultat.