Förprövning av djurstall

En förprövning innebär att ritningarna över stallet, ladugården eller en enkel ligghall i förväg granskas så att byggnaden uppfyller kraven ur djurskyddssynpunkt.

 

Besiktning av djurstall - e-tjänst

> Gör din anmälan via vår e-tjänst

 

Kalv vid foderfront

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för förprövningen och granskningen av varje enskilt ärende handläggs av en byggnadskonsulent. Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet då det gäller förprövning av djurstallar och har rätt att lämna föreskrifter utöver djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Skyldighet att förpröva
5§ djurskyddsförordningen anger att stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn för hästar, för djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök, får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att byggnaden på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall eller en anläggning ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när en byggnad som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds som stall. Med byggnad avses även del av byggnad.

Förprövningens omfattning
Ansökan granskas och beslutas enbart från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Byggnadstekniska frågor såsom hållfasthet hos konstruktionen, omfattas inte av prövningen.

Tillstånd, dispens, godkännande eller anmälan som kan erfordras enligt annan författning (t ex miljöbalken, plan- och bygglagen, väglag eller dylikt) söks hos respektive myndighet.