Rödlistade arter

Många växt- och djurarter är idag hotade, bland annat som en effekt av markanvändningen inom jord- och skogsbruket, men också genom försurning, övergödning och miljögifter. I stor utsträckning hotas arterna genom att naturtyper, biotoper, förändras eller försvinner.

För att få en överblick över tillståndet för floran och faunan i Sverige tas en lista fram över hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter. Denna lista kallas Rödlistan. Här klassificeras arter i olika kategorier beroende på hur hotad arten är.

I Sverige används följande hotkategorier:

  • Försvunnen: En art är försvunnen när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom landet (regionen) har dött eller försvunnit från landet (regionen).
  • Akut hotad: En art tillhör kategorin Akut hotad när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid.
  • Starkt hotad: En art tillhör kategorin Starkt hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för Akut hotad, men ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid.
  • Sårbar: En art tillhör kategorin Sårbar om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad eller Starkt hotad, men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt perspektiv.
  • Missgynnad: En art tillhör kategorin Missgynnad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för Sårbar.
  • Kunskapsbrist: Till denna kategori förs arter om vars utbredning och/eller populationsstatus man inte har tillräckliga kunskaper för att göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av utdöenderisken. Enligt tillämpningsreglerna bör det dock finnas misstankar om att arten kan vara hotad eller t.o.m. försvunnen.

 

Bild på skalbaggen raggbock.

Av Sveriges totalt cirka 58 000 arter är 3 653 rödlistade. De flesta av dessa är skalbaggar, därefter följer svampar och kärlväxter. Mest utsatta är kräl- och groddjuren, där inte mindre än 42 % av arterna är rödlistade.

Av de 3 653 rödlistade arterna är 787 funna i Södermanlands län. Dessutom finns i länet 65 regionalt rödlistade kärlväxter.

Många av de förtecknade arterna är mycket sällsynta och finns bara på någon enstaka plats och i liten mängd, andra är vanligare men har minskat i antal och lever i miljöer som är utsatta för stora förändringar.

De rödlistade arterna är med få undantag oskyddade men det är viktigt att man visar största möjliga hänsyn till dem och till deras livsmiljöer. Områden med många rödlistade arter får ofta prioritet i arbetet med att bilda naturreservat.

Några exempel på hotade arter som finns i Södermanlands län är lodjur, fältgentiana, läderbagge, aspgelelav, trumgräshoppa och aspfjädermossa.

Om du har hittat eller känner till någon rödlistad eller sällsynt art så får du gärna höra av dig till länsstyrelsen. Vi tar tacksamt emot alla uppgifter. Du kan även rapportera in fynd på Artportalens hemsida.

 Mer info om rödlistan

Rödlistan tas fram av ArtDatabanken, som tillhör tar Sveriges Lantbruks Universitet (SLU).

Rödlistan uppdateras vart 5:e år, den nuvarande rödlistan kom 2010.

Länkar

ArtDatabankens hemsida om rödlistan.

Sök art i Rödlistan.