Fridlysta djur och växter

Många växter och djur får inte vara ifred för oss människor. En del arter älskar vi, andra hatar vi. För att hjälpa dessa arter att överleva talar vi genom fridlysningen om att de måste få vara i fred.
Foto på backsippa.

Lagstiftning
Arter (utom fåglar och däggdjur) som är sällsynta eller hotade kan fridlysas med stöd av Miljöbalken. Idag är alla grod- och kräldjur fridlysta tillsammans med ett antal växter, insekter, fiskar samt mossor och svampar. Fåglar och däggdjur räknas till vilt och omfattas av Jaktlagen. Allt vilt är fridlyst med undantag av de arter som får jagas vissa tider enligt jaktförordningen. Skyddet gäller även deras bon, ägg och ungar.

Dispens
Dispens från fridlysningsföreskrifter får enligt 1 a § artskyddsförordningen i särskilda fall medges om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt av dispensen.

Ansökan till Länsstyrelsen skall innehålla följande:
Syftet med insamlingen
Antal exemplar (individer) som avses insamlas
Geografiskt område alt lokaler där insamlingen planeras
Om skyddade områden berörs (naturreservat, naturminne etc)
Tidpunkter alt tidsrymd under vilken insamlingen planeras
I förekommande fall plats för förvaring av levande djur (Jordbruksverkets tillstånd kan behövas)
Eventuell finansiering
Sökandes namn och adress
Namn på övriga personer som kommer att deltaga i insamlingen

Fridlysta arter i Södermanlands län
I listan i vänstermarginalen finns information om fridlysta arter i Södermanlands län.