Artskydd

Många vilda arter av djur och växter hotas till sin existens. För att skydda dessa arter finns bland annat CITES-förordningen och artskyddsförordningen. Förordningarna reglerar bland annat handel och förvaring genom att ställa krav på tillstånd och intyg.

 

Preparera, handla med och förevisa växter och djur - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

 

Sverige har genom sitt medlemskap i EU anslutit sig till den så kallade CITES-överenskommelsen (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konventionen syftar till att skydda vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem. Sverige tillämpar dessa direktiv genom sin nationella lagstiftning, artskyddsförordningen (se länk till höger). I denna förordning har EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) och art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) införlivats.

Artskyddsförordningen är en förordning under miljöbalken. Förordningen reglerar bland annat fridlysning, förvaring, handel, transport och preparering av djur och växter samt förevisning av djur av vilda arter.

Om man exempelvis bedriver zoohandel, förevisar djur eller preparerar djur eller växter kan ett verksamhetstillstånd behövas från länsstyrelsen, om man hanterar exemplar som är klassade A eller B i kommissionsförordningen (EG) nr 338/97.

I fråga om förvaringsförbudet är det exempelvis inte tillåtet att förvara levande fåglar av arter som lever vilt inom EU. Undantag är tillfällig förvaring (48 timmar) på grund av sjukdom eller skada. En nyhet är att omvänd bevisföring skall gälla. Det innebär att den som exempelvis säljer djur måste visa att djuren är lagligt införskaffade.

Länsstyrelsen har också tillsynsansvaret för dessa verksamheter vilket innebär att vid besök på plats kontrolleras bland annat att de exemplar som hanteras i verksamheten är lagligt införskaffade.

Andra lagar som berör artskyddsfrågor är miljöbalken, jaktlagen och fiskelagen (se länk till höger) samt föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.