Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. Hundratals arter lever i eller på träden.

 
Många hotade insektsarter är beroende av ek som är kraftigt solbelysta.
Foto: Länsstyrelsen

Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd

Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet avser  lövträd i södra Sverige. Skyddsvärda träd är ett samlingsnamn för jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Vissa träd och miljöer har särskilt stor betydelse för biologisk mångfald, till exempel hamlade träd, gamla och grova ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar och alléer.

Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i landskapet och otroligt värdefulla.  Arbetet med att bevara och vårda särskilt skyddsvärda träd är en viktig del för att uppnå miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Levande skogar.

Många skyddsvärda träd hotas av igenväxning. Träd som är flera hundra år gamla kan på kort tid dö av att andra träd växer upp i och omkring deras kronor.

Skyddsvärda träd i Södermanland

2005-2006 inventerades skyddsvärda träd i Södermanland. Över 22 000 träd registrerades och finns i trädportalen. Ungefär 4 000 av dessa hotades av igenväxning. Sedan 2007 har ett arbete pågått med att frihugga de mest hotade träden, och över 1 000 träd har huggits fram.

Världsnaturfonden WWF har bidragit till att frihuggningen av skyddsvärda träd kan öka ytterligare från 2016. Målet är att ett par tusen träd ska frihuggas de kommande åren. I arbetet ingår även att vi ska besöka skolklasser och lärare och berätta om grova lövträd och deras betydelse för växter och djur.

Har du igenväxta skyddsvärda träd?

Länsstyrelsen söker markägare med skyddsvärda träd som behöver frihuggas på sin mark. Läs mer här.