Trumgräshoppa

Trumgräshoppa är en stor gräshoppa som är mycket mörk till färgen. Hanarnas flygvingar är bjärt röda och den ger vid flykt ifrån sig ett smattrande ljud. Trumgräshoppan är starkt hotad idag på grund av upphörd hävd som bete och slåtter och skogsplantering.
En närbild på en flygande trumgräshoppa. Vingarna är suddiga.

Trots att trumgräshoppan precis som andra gräshoppor kan flyga har den dålig spridningsförmåga. Honan saknar dock flygförmåga, vilket begränsar spridningen av en population avsevärt.  De kvarvarande populationerna är idag ganska isolerade från varandra, vilket är ett problem.

Närbild på en sittande trumgräshoppa på marken. Den är grå-svart mönstrad.

Livsmiljö och hot

Trumgräshoppan trivs på solexponerade platser, t ex hävdade torrbackar. Vegetationen ska vara sparsam, vilket ger hög solinstrålning och varmt lokalklimat.

Hotet mot trumgräshoppan är framför allt upphörd hävd med igenväxande marker som följd. Även aktiv skogsplantering på tidigare hävdade marker har lett till en minskning av lämpliga livsmiljöer för trumgräshoppan.

Bilden visar en gles björkahge med några enbuskar.

Utbredning och åtgärder för bevarande

Idag finns trumgräshoppan främst kvar i Östergötlands och Södermanlands län. Vi har därför ett stort ansvar för att bevara denna art. I Södermanlands län finns ett 15-tal fyndlokaler för Trumgräshoppa. Se följande länk på artportalen.

På flera platser i Södermanlands län har restaureringar skett på vilka trumgräshoppan har svarat mycket positivt och ökat i antal. Åtgärderna består av röjning av buskar och träd och återinförande av bete.

Ett nationellt åtgärdsprogram för trumgräshoppa är under framtagande och vi räknar med att fastställa det under 2011.