Åtgärdsprogram för insekter 

Många insekter är hotade på grund av ändrad markanvändning de senaste 100 åren. Jord- och skogsbruket har förändrats mycket under denna tid, vilket har inneburit att många insekters livsmiljöer har minskat kraftigt.
Foto på bibagge

Åtgärdsprogram finns framtagna för följande arter/artgrupper. Mer information finns i menyn till vänster.

Skalbaggar
Bibagge i sandtag
Brandinsekter i boreal skog
Dynglevande skalbaggar
Långhorningar i hassel och klen ek
Läderbagge med följearter
Skalbaggar i ek- och boklågor
Skalbaggar på nyligen död tall
Skalbaggar på skogslind
Skalbaggar på äldre död tallved
Svartoxe

Fjärilar
Fetörtsblåvinge
Klöversobermal
Prickig stenfrömal
Svartfläckig blåvinge
Veronikanätfjäril
Ängsskäreplattmal

Övriga insekter
Steklar i sandmiljö
Svartpälsbi
Trumgräshoppa
Vildbin på ängsmark
Vildbin och småfjärilar på torräng