Planeringsunderlag för vindkraft

År 2008 avrapporterade Länsstyrelsen ett regeringsuppdrag om att ta fram planeringsunderlag för stora vindkraftsanläggningar för länets land- och vattenområden.

I huvudsak bestod uppdraget av att använda nya framtagna vinduppgifter för länet för att se var större vindkraftsanläggningar (mer än 10 MW installerad effekt) kunde vara lämpliga. Länets landområden samt Mälaren och havet ut till territorialgränsen ingick i arbetet.

Planeringsunderlaget är endast översiktligt och det ger en indikation på dels var stora vindkraftsanläggningar skulle kunna lokaliseras, dels på var de sannolikt inte är lämpliga. Områden där konflikter kan tänkas uppstå redovisas också.

Underlaget har tagits fram i form av en rapport samt som digitaliserade kartor. Materialet är tänkt som ett hjälpmedel för kommuner eller vindkraftsexploatörer i olika planeringssituationer som rör vindkraft.

Ladda ner rapporten Vindkraft i Stockholms län - planeringsunderlag för större vindkraftsanläggningar