Jordbrukarstöd 

År 2015 börjar en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Det innebär många förändringar av jordbrukarstöden. Stöd till jordbruket kommer fortfarande att finnas som direktstöd, miljöersättningar, regionala stöd och djurbidrag. Syftet är att stöden ska bidra till en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling på den svenska landsbygden.

Jordbrukslandskap höst
Foto: Rose-Mari Åkeström

De jordbrukarstöd som finns att söka år 2015 är uppdelade i direktstöd, miljöersättningar, regionala stöd och djurbidrag. Av dessa finansierar EU direktstöden medan miljöersättningar och de regionala stöden finansieras gemensamt av svenska staten och EU. När de gäller djurbidragen finansieras de också gemensamt av EU och Sverige utom ersättningen för kastrering av grisar som finansieras helt av Sverige. Följande ersättningar kommer att kunna sökas i Stockholms län.

Direktstöd

 • Gårdsstöd
 • Förgröningsstöd
 • Nötkreatursstöd
 • Stöd till unga jordbrukare

Miljöersättningar som kan sökas from 2015

 • Betesmarker och slåtterängar
 • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • Ekologisk produktion
 • Omställning till ekologisk produktion
 • Vallodling
 • Skötsel av våtmarker och dammar

Miljöersättningar som kan sökas from 2016

 • Minskat kväveläckage
 • Skyddszoner
 • Hotade husdjursraser

Kompensationsbidrag

Djurbidrag

 • Ersättning för kastrering av grisar (samma som tidigare år)
 • Ersättning för extra djuromsorg för suggor (from 2016)
 • Ersättning för extra djuromsorg för får (from 2016)
 • Ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor (from 2016)

För miljöersättningarna och kompensationsbidraget är reglerna inte beslutade ännu. De ingår i landsbygdsprogrammet som först måste beslutas av EU-kommissionen. Arbetet med att ta fram reglerna pågår under tiden.

Här kan du läsa mer om tidplanen

Här kan läsa mer om Jordbrukarstöden

Vem hanterar stöden?

Länsstyrelsen handlägger och fattar beslut om samtliga stöd och ersättningar till jordbruket med undantag för stödet för hotade husdjursraser och djurbidragen som handläggs av Jordbruksverket. Jordbruksverket är utbetalande myndighet. Läs mer om de stöd och miljöersättningar som går att söka på Jordbruksverkets webbplats, se länkar i högerkolumnen.

Kontakta oss

Maria Strömberg
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231580
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Ny adress

Alla handlingar som skickas per post till Länsstyrelsen i Stockholm och som berör jordbrukarstöden ska skickas till följande adress:

Länsstyrelsen i Stockholms län
FE 12
956 85 Överkalix