Utvald miljö 

Vi håller nu på att avsluta Landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013

Nästa programperiod 2014-2020 beslutas under året.

OBS! Inga insatser inom utvald miljö är möjliga att söka under 2014.

Nedan kan du läsa om Utvald miljö för Sverige år 2007-2013.


Utvald miljö är en samling stöd inom Landsbygdsprogrammet som syftar till att bevara och förstärka landskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Från och med 2012 då Genomförandestrategin för Landsbygds-programmet för Stockholms län reviderades, gäller följande för Utvald miljö:

 • Miljöinvesteringen för restaurering av betesmarker och slåtterängar öronmärks för strandbeten och skogsbeten. Taket höjs samtidigt till 30 000 kronor per hektar. Övriga typer av restaureringar hänvisas till den regionala markklassen för restaurering.
 • Ersättningen för rovdjursavvisande stängsel höjs till 50 kronor per meter
 • För Specialinsatser för natur- och kulturmiljöer finns inte längre något ersättningstak, annat än 50 000 kronor per objekt för tillgänglighets och informationsinsatser.
 • Våtmarker

Läs mer om vilka regler som gäller under respektive insats.

OM UTVALD MILJÖ

Målet är att insatserna ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. Utvald miljö skiljer sig från övriga miljöersättningar genom att Länsstyrelsen bedömer vilka insatser som ska gå att söka i länet och också fördelar medel till de olika insatserna utifrån de behov som finns i länet. Länets budget för dessa insatser är begränsad och därför är det inte säkert att alla som söker kan få ersättning inom Utvald miljö.

Nedan följer en översikt över de insatser som finns att söka i Stockholms län. Klicka dig vidare till vänster för mer information om varje insats!

Du kan också läsa mer om dessa stöd i Jordbruksverkets broschyr ”Utvald miljö” som finns att ladda ner från Jordbruksverkets webbplats, se länk i fältet till höger.

BETESMARKER OCH SLÅTTERÄNGAR

 • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • Skötsel av mosaikbetesmarker eller andra gräsfattiga marker
 • Bete på öar
 • Särskild höhantering på slåtteräng med särskilda värden  

KULTURELEMENT

 • Restaurering av överloppsbyggnad
 • Restaurering av alléer
 • Återuppbyggnad av trägärdesgård  

VÅTMARKER

 • Anläggning och restaurering av våtmarker
 • Rensning av våtmark
 • Reglerbar dränering
 • Damm som samlar fosfor

  ÅKERMARK

 • Mångfaldsträda
 • Anpassade skyddszoner  

  ÖVRIGA

 • Rovdjursstängsel
 • Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden  

Kontakta oss

Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00