Integration

Skrattande kvinnor

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter.


Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Samordnar statens insatser

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.
Stödjer kommunerna


Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Integration och tillväxt

Integration betyder delaktighet, att vara en del av, t ex att vara delaktig på arbetsmarknaden, i demokratiska processer eller i det sociala livet.
 
 
 

År 2016 flyttade över 14 131 människor till Södermanlands län. De har alla rätt att bli delaktiga i samhället. Det kan vara svårt när man är nyinflyttad, särskilt om man kommer från ett annat land. Därför arbetar länsstyrelsen, tillsammans med andra aktörer i länet, med integration.

Det finns flera orsaker till att inflyttade till Södermanlands län har svårt komma in på den lokala arbetsmarknaden. Till viss del har det med brist på kontakter att göra. Av det skälet främjar länsstyrelsen kontaktskapande projekt såsom mötesplatser eller flyktingguider och språkvänner. Här spelar också den ideella sektorn en viktig roll.

Arbetskraftsbristen, eller kompetensbristen, är en av de största framtida utmaningarna för länet. Integration är därför en viktig tillväxtfråga. Utan resurser i form av kunniga människor blir det svårt att utveckla länet.

 

Alla kvinnor och män skall, oavsett religion, etnisk och kulturell bakgrund, ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Södermanlands län.