Publikationer 

Urval: Vatten och vattenanvändning, RapporterRensa urval
Din sökning gav 111 träffar
 • Bekämpningsmedel i skånska vattendrag

  Under sommaren 2015 genomfördes provtagningar i tio skånska vattendrag som en del av den nationella och regionala miljöövervakningen. Resultatet från miljöövervakningen visar på att vattendragen har en stor belastning av bekämpningsmedel. I snitt hittades mer än 10 bekämpningsmedel i varje prov. De substanser som hittades i flest prov var AMPA, isoproturon, glyfosat, bentazon, kvinmerak och diflu ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bekämpningsmedel i Skånska vattendrag (2 MB)

 • Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag

  Denna rapport har framställts av Sveriges geologiska undersökning på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Den här versionen har justerats efter synpunkter från berörda län och ersätter den version som levererades 2014-12-19. Rubrikerna från uppdragsbeskrivningen finns i dokumentet inom citationstecken och har markerats med fetstil. Slutsatserna och förslagen kommer från SGU efter att ha inhämtat syn ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag - Utvärdering (519 kB)

 • Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2014

  Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2014 i Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd. Fyleån återmeandrades 2013 och i Klingavälsån påbörjades restaureringen i maj 2014. Grävningsarbetet för att återmeandra Klingavälsån pågick
  fortfa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Kiselalger UC4Life 2014 (7 MB)

 • Skånes miljömål – bryr du dig? Miljötillståndet i Skåne 2014

  Bara ett av femton miljökvalitetsmål kommer att nås i Skåne med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Det är bedömningen av Länsstyrelsens miljöexperter. Vad det beror på kan du läsa mer om i den här rapporten

  Det betyder att miljöarbetet i Skåne behöver intensifieras. I årets rapport om miljötillståndet i Skåne passar vi därför på att beskriva några av alla de åtgärder som ge ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Boende, Planfrågor

  Miljötillståndet i Skåne 2014 (14 MB)

  Intervjufilm: Miljödirektör Annelie Johansson introducerar rapporten (ca 2 min)

 • Riskkartering av bekämpningsmedel i skånska ytvatten

  Läckage av bekämpningsmedel från jordbruksmark till bäckar och åar är ett känt problem som det är särskilt angeläget att få bättre kännedom om i Skåne, med vårt intensiva jordbruk. Miljömålet Giftfri miljö säger bland annat att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara försumbar. För att följa upp detta miljömål och arbeta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Riskkartering_bekampningsmede_skanska_ytvatten (3 MB)

 • Slamkvalité i Skåne län - Nutida och framtida utmaningar

  För att uppnå ett giftfritt och resurseffektivitet kretslopp av fosfor krävs ett aktivt arbete, dels med att minska utsläppen av naturfrämmande ämnen till våra avloppsreningsverk, dels bättre sortering av matavfall och rötrester, dels en ökad återföring av fosfor i slam och kompost till åkermarken. Som ett led i detta arbete har Naturvårdsverket föreslagit nya gränsvärden för metaller i avloppssl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Slamkvalité i Skåne län rapport 2014 (7 MB)

 • Skånska kommuners återrapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram - Sammanställning 2012

  Kommunerna i Skåne har en viktig roll i arbetet med att förbättra, skydda och vårda vårt vatten, vilket innebär att förvalta en av våra viktigaste naturresurser till glädje och nytta för kommande generationer. Föreliggande sammanställning visar att kommunerna kommit olika långt vad det gäller genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  SkaneAterrapporteringVMAGP2013 (583 kB)

 • Planktonsamhället i Vombsjön

  Växt- och djurplanktondata har sammanställts och utvärderats i Vombsjön. Då Vombsjön är mycket näringsrik sjö med återkommande blågrönalgblomningar sommartid har algiftet mikrocystin analyserats. Syftet med rapporten är att med planktondata beskriva miljötillståndet i Vombsjön samt att bygga upp kunskapsunderlag för framtida miljöövervakning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Växtplankton_Vombsjön_sammanst_2012 (2 MB)

 • Planktonsamhället i nio skånska sjöar

  Växt- och djurplankton har utvärderats i nio sjöar: Börringesjön, Ellestadssjön, Fjällfotasjön, Snogeholmssjön, Svaneholmssjön, Sövdeborgssjön, Sövdesjön, Östra Ringsjön samt Yddingesjön. Då alla sjöarna är näringsrika och sommartid har omfattande algblomningar har de även analyserats på förekomsten av alggiftet mikrocystin. Syftet med rapporten är att med planktondata beskriva miljötillståndet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Växtplankton_i_nio_skånska sjöar_2012 (4 MB)

 • Skånska åtgärder för miljömålen - Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012–2016

  Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att
  till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till.

  Skånska åtgärder för miljömålen syftar till att ange prioriter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Skanska_atgarder_for_miljomalen (3 MB)

  Beslutade åtgärder, skånska utmaningar och strategiskt viktiga åtgärder (13 kB)

  Åtgärdsbeskrivningar Hållbara transporter (54 kB)

  Åtgärdsbeskrivningar Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag (76 kB)

  Åtgärdsbeskrivningar Hushållning med mark- och vattenresurser (73 kB)

  Åtgärdsbeskrivningar Skydd av natur- och kulturvärden (97 kB)

  Åtgärdsbeskrivningar Hållbar konsumtion (54 kB)

 • Miljöanpassad rensning i Almaån - förutsättningar och behov

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Miljöanpassad rensning i Almaån - Förutsättningar och metoder (15 MB)

 • Bottenfauna i Skåne län 2011

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  BottenfaunaiSkanelan2011 (5 MB)

 • Bottenfauna i Vombsjön 2011

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  BottenfaunaiVombsjon2011 (3 MB)

 • Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län

  Den regionala vattenförsörjningsplanen har tagits fram med
  syfte att belysa regionalt betydelsefulla dricksvattenresurser
  för att dessa ska kunna skyddas och bevaras idag och i
  framtiden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Vatten och vattenanvändning

  RapportRVFP.Skane (9 MB)

 • Rikkärr i Skåne 2011 - En studie inom regional miljöövervakning och uppföljning

  Rapporten sammanställer resultaten från en inventering av utvalda rikkärrsobjekt inom regional miljöövervakning och inom uppföljning i skyddade områden i Skåne län. Inventeringen genomfördes med fastställd metodik i åtta utvalda rikkärrsobjekt, varav ett avfördes från naturtypen rikkärr. Rapporten presenterar bl a resultatet från skattningar av ett antal rikkärrsparametrar i totalt 246 analyserad ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport_rikkarr_Skane_lan_2011 (8 MB)

 • Stormusselinventering med fokus på tjockskalig målarmussla i Klingavälsån 2011

  I Kävlingeåsystemet förekommer den starkt hotade Natura2000-arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus). I Klingavälsån som är ett biflöde till Kävlingeån finns endast skalfynd av arten, vilket ger en indikation om att levande bestånd av arten kan finnas även här.

  Inför kommande rensningar i Klingavälsån behövde en inventering genomföras för att utesluta att levande tjockskaliga målarmusslor ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  StormusselinventeringKlingavalsan2011 (484 kB)

 • Växt- och djurplankton i skånska sjöar

  I denna rapport har växt- och djurplanktondata från skånska sjöar sammanställts och utvärderats. Inga nya data har tagits fram utan befintlig data från samordnad recipientkontroll har använts, för vissa sjöar finns det mer än 30 års data.

  Växtplankton svarar snabbt på vattenkvalitetsförändringar eftersom organismernas generationstider är korta och de är därför goda indikatorer på förändringar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Växt- och djurplankton i skånska sjöar (1 MB)

 • Bekämpningsmedel i Skånska vattendrag - Resultat från den regionala miljöövervakningen 2010

  Syftet med denna studie var att få en bättre bild av bekämpningsmedelläget i skånska vattendrag. Vattenprover togs en gång i månaden från maj till september 2010. Fyrtioen bekämpningsmedel analyserades i varje prov.

  De vattendrag som undersöktes var Gessiebäcken, Önnerupsbäcken, Lödde å, Välabäcken, Råån, Görslövsån, Vinnö å, Vramsån, Tommarpsån, Tuvebäcken och Gessiebäcken.

  Resultaten från ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk

  Bekämpningsmedel i skånska vattendrag (3 MB)

 • Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2010

  Under hösten 2010 genomfördes kiselalgsundersökningar
  på sammanlagt 26 lokaler i Skånes
  vattendrag. Av dessa undersöktes kiselalger på 14
  lokaler i Helgeåns och Skräbeåns vattensystem, som en
  fortsättning på tidigare års screeningverksamhet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Vatten och vattenanvändning

  Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2010 (42 MB)

 • Sötvattensnäckor i skånska vatten

  På uppdrag av Artdatabanken har Ekologgruppen i Landskrona inventerat sötvattenssnäckor i Skåne med det specifika syftet att beskriva den aktuella förekomsten av några rödlistade arter i Skåne. Som utgångspunkt för urval av rödlistade snäckarter gällde 2005 års artlista. Denna rapport, vars publicering finansierats av Länsstyrelsen i Skåne län, redovisar de inventeringar som utförts såväl 2008 so ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Sötvattensnäckor i skånska vatten (16 MB)