Penningtvätt

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvättslag

Syftet med lagen är att förhindra att näringsverksamheter utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som företagens möjlighet att driva en effektiv verksamhet inte ska påverkas i onödan.
Den nya lagen trädde ikraft den 1 augusti 2017. Genom lagen har EU:s fjärde penningtvättsdirektiv införlivats i svensk rätt.

Nya beloppsgränser 

Nytt i den nya penningtvättslagen är att den nedre beloppsgränsen för när penningtvättslagen ska tillämpas vid kontant handel med varor har sänkts från 15 000 till 5 000 euro och att belopp för både köp och försäljning omfattas. Viktigt att uppmärksamma är att det kan röra sig om flera sambandstransaktioner som tillsammans uppgår till 5 000 euro eller mer. En annan nyhet är att företag som har tillstånd att driva pantbanksverksamhet omfattas av lagen.

Högre krav på företagen

Den nya penningtvättslagen ställer högre krav på företagen, som nu ska göra både en allmän riskbedömning av verksamheten och en riskbedömning av varje kund. Andra nyheter i lagen är att det finns fler möjliga funktioner för intern kontroll och en skyldighet att tillhandahålla ett visselblåsningssystem för anställda. Tillsynsmyndigheterna ges också ett nytt verktyg för en effektivare tillsyn genom möjligheten att utfärda sanktionsavgifter med stöd av den nya lagen.

Nya föreskrifter den 1 januari 2018

Med anledning av den nya penningtvättslagen arbetar Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län med att gemensamt ta fram föreskrifter och allmänna råd. Syftet är att förtydliga och utveckla vilka krav som ställs på företagen och andra verksamhetsutövare med anledning av den nya lagstiftningen.  Föreskrifterna och de allmänna råden beräknas börja gälla den 1 januari 2018.
Som ett stöd för företagen att leva upp till den nya penningtvättslagens krav arbetar Länsstyrelserna också med att ta fram den vägledande broschyren "Ett riskbaserat förhållningssätt – Att förstå och motverka riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering i sin verksamhet". Broschyren beräknas publiceras på webbplatsen i början av år 2018.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter – till exempel narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån – omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet i den legala ekonomin. Penningtvätt är ett nationellt och internationellt problem. Det utgör ett samhällsmässigt hot som kan få omfattande negativa konsekvenser för bland annat Sveriges säkerhet och ekonomi.

Besluts-PM om föreskrifter ocjh allmänna råd 171122

 

Nyhetsbrev om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism september 2017

Vad är penningtvätt?


Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter – t.ex. narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån – omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet i den legala ekonomin. Penningtvätt är ett nationellt och internationellt problem. Det utgör ett samhällsmässigt hot som kan få omfattande negativa konsekvenser för bland annat Sveriges säkerhet och ekonomi.

Vad är finansiering av terrorism?

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det gäller inte bara direkta bidrag till terrorism utan även insamling av pengar eller att ta emot, tillhandahålla och förmedla pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism. Det är ett nationellt och internationellt hot mot samhället, där även mycket låga penningströmningar kan få stora konsekvenser genom att bidra till allvarliga våldsbrott.

Omfattas ditt företag av Länsstyrelsens tillsyn?

Länsstyrelsens tillsyn omfattar bland annat nedanstående tjänster och verksamheter:

  • Yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning eller köp mot kontant betalning – i en eller flera sambandstransaktioner – som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 5 000 euro – t.ex. bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare.
  • Verksamhet som drivs med tillstånd enligt pantbankslagen.
  • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster – t.ex. redovisningskonsulter – som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
  • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift – t.ex. skatterådgivare.
  • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner – oberoende jurister.  
  • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer – t.ex. bolagsmäklare och bolagsbildare.
  • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster – t.ex. kontorshotell och postboxföretag.

Anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Använd blanketten "Anmälan till registret mot penningtvätt", nummer 705 för att anmäla ditt företag till registret.

Uppmärksamma dock att verksamhet som drivs enligt pantbankslagen inte behöver anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt!

För mer information om penningtvätt och finansiering av terrorism, se ansvarig Länsstyrelses webbplats.

Rapportering till Finanspolisen

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen. För vidare information om hur denna rapportering ska utföras, kontakta Finanspolisen på följande telefonnummer: 010-563 68 00 eller skicka e-post till fipo@polisen.se.

När ett företag som omfattas av lagen väl har anmält sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt så ska rutiner för att motverka penningtvätt upprättas. Länsstyrelsen har sammanställt de frågor som en verksamhet ska kunna hantera för att följa lagen.

>> Läs mer om rutiner för att motverka penningtvätt.

>> Läs mer om anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

>> Läs mer om rapportering till Finanspolisen