Verksamheter med miljöpåverkan 

Industriskorstenar
Foto: Roza Czulowska

En del verksamheter med miljöpåverkan måste ha tillstånd från eller anmälas till Länsstyrelsen Skåne. Vi undersöker tidigare generationers föroreningar i mark och vatten samt arbetar med att åtgärda förorenade områden. Läs mer här nedan och via länkarna i menyn till vänster.  

Miljöfarliga verksamheter

Länsstyrelsen Skåne prövar och utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Exempel på miljöfarliga verksamheter:

 • ytbehandlingsanläggningar
 • gjuterier
 • pappersbruk
 • vindkraftverk
 • värmeverk och andra energianläggningar
 • sågverk
 • avfallsanläggningar
 • avloppsreningsverk
 • grus- och bergtäkter
  Läs mer om miljöfarliga verksamheter här.

Miljöprövningsdelegationen

Vid tolv av landets 21 länsstyrelser finns särskilda miljöprövningsdelegationer som prövar ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Vid Länsstyrelsen Skåne görs prövningar för Skåne och Blekinge län. Miljöprövningsdelegationerna har en självständig beslutsfunktion och det betyder att tillståndsprövningen inom länsstyrelsen är skild från det tillsynsansvar som vi också har enligt miljöbalken.

I varje kommun finns också en kommunal miljömyndighet som sköter den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Länsstyrelserna ger stöd och råd till de kommunala miljömyndigheterna samt följer upp och utvärderar deras verksamhet inom ramen för vårt arbete med tillsynsvägledning.  

Förorenade områden

Länsstyrelsen Skåne arbetar med att inventera förorenade områden samt att samordna åtgärder av de som är mest utsatta. Läs mer om förorenade områden här.    

Vattenverksamhet

Länsstyrelsen Skåne sköter tillsyn över vattenverksamheter i länet. Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos Länsstyrelsen Skåne. Läs mer om vattenverksamheter och tillståndsansökning här.       

Kemiska produkter

Länsstyrelsen Skåne har ett tillsynsansvar för användningen av kemikalier och skydd av omgivande miljö. Vi prövar även tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter, arbetar med uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt har ansvar för tillsynsvägledning till kommunerna. Läs mer om kemiska produkter här.

Seveso

Sevesolagstiftningen har som syfte att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön. Läs mer om Seveso här.    

Utsläppsrätter

EU:s handel med utsläppsrätter är ett viktigt styrmedel för att se till att unionens utsläpp minskar. Från och med 2005 krävs tillstånd från respektive läns länsstyrelse och tilldelade utsläppsrätter av Naturvårdsverket för att få släppa ut koldioxid från vissa förbrännings- och industrianläggningar. Läs mer om utsläppsrätter här.

Miljösamverkan Skånes webbplats

Länsmiljöträffar

Information finns här

Tillsynsvägledningsträffar

Information finns här

Konsultdagar

Information finns  här

Företagsträffar

Information finns här