Underlagsdokument till vattenförvaltningens åtgärdsprogram

SIDORNA ÄR UNDER UPPBYGGNAD och kommer att publiceras allteftersom de blir färdiga.

På dessa sidor arbetar Länsstyrelsen med att samla information om Skånes olika åtgärdsområden inom vattenförvaltningsarbetet. Målet är att varje åtgärdsområde ska ha en levande sida med aktuell data. Denna data ska utgöra underlaget för de åtgärder som krävs inom varje åtgärdsområde och vattenförekomst för att i slutändan uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv.

Åtgärdsområdena i Skåne utgörs i stora drag av huvudavrinningsområdena med tillägg av landområdena närmast kusten samt av de fyra olika kustområdena Skälderviken, Öresund, Sydkusten och Västra Hanöbukten.

Med denna fördelning har Skåne 17 åtgärdsområden vars underlagsmaterial kommer att publiceras här efterhand som de blir färdiga:

Helge å
Höje å
Kustnära områden syd: Kullaberg och Bjärehalvön
Kävlingeån
Nybroån, Tygeån och Kabusaån
Råån
Rönne å
Saxån
Sege å
Skräbeån
Skälderviken (hav)
Sydkusten (hav)
Sydvästra Skåne
Vege å
Västra Hanöbukten (hav)
Öresund (hav)
Österlen