Tillståndet i miljön - miljöövervakning

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av vårt miljöarbete. Miljöövervakning utförs av många olika aktörer; av myndigheter på nationell, regional och lokal nivå men även av föreningar och som ideella insatser av enskilda personer. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

​​​​​​​​​​​​​​​​​På denna sidan kan du få en översiktlig bild av vilka aktörer som bedriver miljöövervakning (eller annan övervakning) i Skåne. Vill du ha mer detaljerad information hittar du den uppdelad på respektive miljömål​

​​Statlig nationell miljöövervakning

Ansvaret för den nationella miljöövervakningen ligger på Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Vad som undersöks bestäms av krav i miljölagstiftningen, miljökvalitetsmål samt Sveriges åtaganden om rapportering inom internationella direktiv och konventioner, inte minst till EU. I Sverige har statlig miljöövervakning pågått sen 1978.

Naturvårdsverkets information om nationell miljöövervakning

Havs- och vattenmyndighetens information om nationell miljöövervakning

Regional miljöövervakning inom miljöövervakningsprogrammet

En del av den regionala miljöövervakningen sker inom det statligt finansierade miljöövervakningsprogrammet. För denna miljöövervakning är Länsstyrelsen ansvarig. Den regionala övervakningen mäter ofta samma parametrar som den statliga miljöövervakningen men syftar då till att få tätare mätningar. I andra fall studerar man särskilda regionala miljöaspekter. Inte sällan görs övervakningen i samarbete med andra sydlän.

Det nuvarande miljöövervakningsprogrammet som gäller för Skåne består av 33 delprogram och sträcker sig över perioden 2015-2020. Länsstyrelsen har i stor utsträckning valt att fortsätta med den regionala miljöövervakning som pågått under programperioden 2009-2014. Tidigare satsningar på bland annat på grundvattenövervakning, marin övervakning och övervakning av biologisk mångfald kvartstår. Utöver detta prioriteras även övervakning av miljögifter och hälsa. Mer om den regionala miljöövervakningen hittar du under respektive miljömål

Annan övervakning som Länsstyrelsen ansvarar för

Uppföljning av skyddad natur: Uppföljning inom skyddade områden har som syfte att följa upp de mål som finns i skötselplaner för naturreservat och bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Länsstyrelsens program för uppföljning av natur och friluftsliv inom statligt skyddade områden (2012-2021)

Kalkeffektuppföljning: Skåne län har haft stora problem med försurning. Sedan slutet av 1970-talet har sjöar och vattendrag därför kalkats. Uppföljning behövs som planeringsunderlag för kommande omkalkningsinsatser och för att kontrollera om uppsatta mål nås. Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för kalkningsverksamheten, medan länsstyrelserna ansvarar för verksamheten på länsnivå. Läs mer om kalkning i Skåne

Inventeringar inom ÅGP: Inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter genomförs inventeringar för de arter som omfattas av programmen, dels för att få en uppfattning om var och i vilken omfattning i landskapet de förekommer, dels för att kunna rikta de åtgärder som är nödvändiga för ett långsiktigt bevarande. Arternas utveckling följs sen upp efter det att åtgärderna genomförts. Läs mer om Skånes ÅGP-arbete

Statusklassning inom vattenförvaltningsarbetet: Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Läs mer om statusklassning och övervakning inom vattenförvaltningen

Övervakning som andra aktörer ansvarar för:

Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning är nationell övervakning med syfte att följa upp bevarandestatusen för arter och naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet (Natura 2000). Naturvårdsverket är den myndighet som har ansvaret.

Samordnad recipientkontroll (SRK): Verksamhetsutövare som påverkar miljön är skyldiga att undersöka miljöeffekterna av verksamheten. Det kan exempelvis gälla vilken effekt avloppsvattnet har på ytvatten, grundvatten och mark, eller hur skorstensrök påverkar luftkvaliteten. När ett större geografiskt område påverkas av föroreningar från flera håll kan olika verksamheter (exempelvis flera företag som släpper ut föroreningar) enas om en så kallad samordnad recipientkontroll. Skåne har en heltäckande väl utbyggd SRK.

Uppföljning av miljökvalitetsnormer enl. luftkvalitetsförordningen: Alla kommuner är enligt kraven i 5:e kapitlet, miljöbalken, i Luftkvalitetsförordningen (SF 2010:477) och i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8), skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom sin kommun. Ofta samordnas övervakningen av Luftvårdsförbund. Skånes Luftvårdsförbund bildades 1987 och representerar både privat och offentlig sektor i länet (industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera). Läs mer om Skånes luftsvårdsförbund och deras arbete

Ideell övervakning: Utöver all miljöövervakning som utförs av myndigheter och verksamhetsutövare så finns det även en stor ideell sektor i form av olika intresseföreningar som bedriver miljöövervakning på regional nivå. Lunds Botaniska Förening (LBF), Skånes ornitologiska förening (Skof), Entomologiska sällskapet i Lund, Skånes mykologiska förening och Naturskyddsföreningen bedriver mycket inventeringsverksamhet i Skåne, ofta i samarbete eller i dialog med Länsstyrelsen.  Det sker också ideell övervakning av allmänheten inom till exempel fågelväkteriet, faunaväkteriet och Naturens kalender.

Läs mer om den ideella verksamheten och hur du kan hjälpa till

Rapport med samlad information om miljöövervakningen i Skåne

I vår rapport "Miljöövervakning i Skåne" kan du få mer ingående information om delprogrammen inom miljöövervakningsprogrammet samt all övrig miljöövervakning som görs i Skåne.

Rapporten "Miljöövervakning i Skåne"