Skånes Luftvårdsförbund 

Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987 bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera.

Aktuellt - Temadag om luft 9/6 2014

Tack alla som var med på Skånes Luftvårdsförbunds temadag om luft! Här kan ni hitta föredragen och de länktips vi pratade om under dagen.

 

 

Om Skånes Luftvårdsförbund

 

Luftförbundets mål är att:

  • kartlägga luftmiljön i Skåne
  • ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter
  • redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen
  • fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor

 

Det konkreta arbetet för att uppfylla målen innebär:

  • omfattande mätningar av miljöpåverkande luftföroreningar
  • klarläggande av luftföroreningarnas spridning och påverkan på miljön
  • sammanställning av kunskaper rörande påverkan på luftmiljön på mark, fauna och flora
  • inventeringar av utsläppen av olika luftföroreningar
  • framtagande av en regional spridningsmodell för Skåne

Här på hemsidan beskrivs de olika projekt som bedrivs och rapporter publiceras.

Intresserad att vara med och påverka luftvårdsarbetet i länet? Ett medlemskap stärker företagets miljöprofil och ger möjlighet att delta i ett samordnat arbete för en bättre luftmiljö.

Kontakta oss

Karin Söderholm
Karin punkt Soderholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Soderholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241665

Adress

Skånes Luftvårdsförbund

c/o Länsstyrelsen i Skåne län

Att. Karin Söderholm

205 15 Malmö

Förslagslåda

Förslagslåda

Här kan du lämna förslag  på verksamhetens inriktning på luftövervakningsprojekt, t ex olika luftföroreningar, mätplatser och verksamheters utsläpp till luft. Förslagen ligger till grund för styrelsens arbete med att ta fram arbetsplaner för kommande verksamhetsår.