Skånes Luftvårdsförbund 

Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987 bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera.

Aktuellt

Tisdagen den 24 november hölls ett seminarium om hur kommunerna kan samordna kontrollen av luftkvaliten.

 

 Inbjudan och program temadag 2015-11-24.pdf

 

 

Om Skånes Luftvårdsförbund

 

Luftförbundets mål är att:

  • kartlägga luftmiljön i Skåne
  • ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter
  • redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen
  • fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor

 

Det konkreta arbetet för att uppfylla målen innebär:

  • omfattande mätningar av miljöpåverkande luftföroreningar
  • klarläggande av luftföroreningarnas spridning och påverkan på miljön
  • sammanställning av kunskaper rörande påverkan på luftmiljön på mark, fauna och flora
  • inventeringar av utsläppen av olika luftföroreningar
  • framtagande av en regional spridningsmodell för Skåne

Här på hemsidan beskrivs de olika projekt som bedrivs och rapporter publiceras.

Intresserad att vara med och påverka luftvårdsarbetet i länet? Ett medlemskap stärker företagets miljöprofil och ger möjlighet att delta i ett samordnat arbete för en bättre luftmiljö.

Kontakta oss

Karin Söderholm
Karin punkt Soderholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Soderholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241665

Adress

Skånes Luftvårdsförbund

c/o Länsstyrelsen i Skåne län

Att. Karin Söderholm

205 15 Malmö

Förslagslåda

Förslagslåda

Här kan du lämna förslag  på verksamhetens inriktning på luftövervakningsprojekt, t ex olika luftföroreningar, mätplatser och verksamheters utsläpp till luft. Förslagen ligger till grund för styrelsens arbete med att ta fram arbetsplaner för kommande verksamhetsår.