Skåne pilotlän för grön utveckling 2010-2013

Skåne anses särskilt framgångsrikt inom klimat- och energiarbete. Därför utsågs Skåne av regeringen till pilotlän för grön utveckling 2010-2013. Uppdraget upphörde 30 juni 2013, men arbetet fortgår i annan form.
Stockrosor vid putsad vägg

Slutrapport för pilotlänsuppdraget

I juni 2013 slutfördes regeringsuppdraget Pilotlän för grön utveckling som Skåne drivit i tre år. Uppdraget gick ut på minskad klimatpåverkan och energiomställning.

I samarbete med hela länet har tio nya arbetsmetoder och verktyg tagits fram, fem aktiviteter för att inspirera, stötta och vägleda andra län har hållits och tretton aktiviteter för att samla regionala och lokala aktörer har genomförts. Dessutom har det lämnats ett dussin yttranden till regeringen om förslag till nya eller förändrade styrmedel inom klimat- och energiområdet, oftast med budskapet att styrmedlen är otillräckliga.

Att som pilotlän vara förebild för grön utveckling har gett positiva effekter Länsstyrelsens eget arbete. Länsstyrelsen kommer bland annat att fortsätta med aktörsanalyser, alltså hur man inom länet samverkar ännu mer effektivt.

Sex vägar mot minskad klimatpåverkan och energiomställning

Arbetet som pilotlän skulle huvudsakligen ske via sex vägar:

  1. Utveckla och analysera bra metoder och verktyg.
  2. Inspirera, stödja och sprida vägledning till andra län.
  3. Analysera befintliga styrmedel och lämna förslag på förändringar.
  4. Ge förslag på förbättrade nationella insatser och åtgärder.
  5. Samverka med varandra och fånga upp idéer.
  6. Samverka med Köpenhamn för att skapa nya jobb och ökad konkurrenskraft.  

Länsstyrelsen Skånes roll var att vara:

  • en kanal för spridning av skånska erfarenheter: Har din organisation intressanta lärdomar så vill vi gärna samarbeta med er för att sprida dessa. Det får gärna vara både bra och dåliga erfarenheter av metoder, verktyg, arbetssätt eller samarbetsformer.
  • en kanal för skånska ståndpunkter: Vad tycker skånska aktörer om de nuvarande styrmedlen? Vilka nationella insatser tror vi kan främja en grön utveckling i Skåne?
  • en idéförvaltare/igångsättare: Har din organisation idéer om aktiviteter som passar i sammanhanget vill vi gärna höra dessa idéer. Behövs ytterligare en drivande kraft för att förverkliga en idé är det mycket möjligt att Länsstyrelsen kan vara denna kraft. 

 Klimatpiloter på Skånedagarna

logotyp klimatpilot

Klimat & Energi

Symbolbild Klimat & Energi