Gamla stadshuset i Norrköping

Norrköpings gamla stadshus uppfördes 1802 efter ritningar av arkitekten C Fr Sundvall. Byggnaden ligger monumentalt placerad vid Karl- Johanparken och markerar sin centrala roll i stadens historia. Sedan det nya rådhuset invigdes 1910 har byggnaden bl.a. fungerat  som postkontor och tillfälligt epidemisjukhus.
Gamla stadshuset
Under 1800-talet och några år in på 1900-talet tjänstgjorde stadshuset som Norrköpings förvaltnings- och representationsbyggnad. Det två våningar höga timrade huset ger genom sina sparsamt dekorerade putsfasader och flacka valmade sadeltak uttryck för det nyantika ideal, som rådde vid sekelskiftet 1800. Flygelbyggnaden utmed Bråddgatan tillkom 1848-51 och ritades av Norrköpings stadsarkitekt Carl Theodor Malm. Denne ansvarade även för längan vid Stallgatan, uppförd 1856-57.
Gamla stadshuset