Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett begrepp som för ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer, processer och strukturer. Den gröna infrastrukturen utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att den biologiska mångfalden långsiktigt bevaras. Därmed säkras också viktiga ekosystemtjänster. En levande natur i vår närmiljö får oss människor att må bättre.
Landskapsbild som symbolicerar nätvärket av livsmiljöer (GI) som ger bioligisk mångfald som i sin tur levererar ekosystemtjänste

Grön infrastruktur bidrar till:

 • att bevara och stärka biologisk mångfald
 • att bevara och stärka ekosystemtjänster, till nytta för oss människor
 • att vi kan nå flera miljökvalitetsmål
 • att rusta oss inför ett förändrat klimat

En snabblektion

Grön infrastruktur är nätverk av natur som skapar fungerande livsmiljöer för växter och djur och bidrar till vårt välbefinnande. Syftet är att:
 • se helheten i landskapet,
 • kartlägga landskapets värden,
 • binda samman områden till fungerande livsmiljöer och  
 • prioritera rätt och planera effektivare 

Regionala handlingsplaner

Länsstyren har fått i uppdrag att ta fram en regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Arbetet med handlingsplanen är en del av regeringspropositionen "Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster".

Den regionala handlingsplanen ska både vara ett underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn. Handlingsplanen kan sammanfattas i tre huvudsyften:

 • ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 
 • underlag för landskapsplanering i brukande och hållbar förvaltning av mark och vatten, och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer
 • underlag för fysisk planering och prövning

Arbetet med handlingsplanen pågår mellan 2016 och 2018 och redovisas till miljö- och energidepartementet i 1 oktober 2018.

Handlingsplanen kommer dels att presenteras i rapportform, dels som webbaserat kartverktyg (se exempel till höger). Kartskikt över viktiga geografiska områden kommer även att vara åtkomliga i den kommande planeringskatalogen.

Handlingsplanen kommer att visa hela landskapet på en övergripande nivå och fördjupningar inom vissa insatsområden. Insatsområdena är:

 • Ek-och ädellövsmiljöer
 • Vattendrag och strandmiljöer
 • Örtrika gräsmarker
 • Infrastrukturens grönstruktur/grön infrastruktur i fysisk planering 

Så småningom kommer det att finnas mer att läsa under respektive insatsområde. Naturmiljöer som inte kommer att tas upp som insatsområden under den här perioden är Skog, Våtmarker samt Marina miljöer.