Grön infrastruktur

Grön infrastruktur (GI) är ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer, processer och strukturer i land- och vattenområden. Den gröna infrastrukturen utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att den biologiska mångfalden långsiktigt bevaras och därmed säkras viktiga ekosystemtjänster. En levande natur i vår närmiljö får oss människor att må bättre.
Landskapsbild som symbolicerar nätvärket av livsmiljöer (GI) som ger bioligisk mångfald som i sin tur levererar ekosystemtjänste

GI bidrar till:

 • att bevara och stärka biologisk mångfald
 • att bevara och stärka ekosystemtjänster, till nytta för oss människor
 • att vi kan nå flera miljökvalitetsmål
 • att rusta oss inför ett förändrat klimat

Regionala handlingsplaner

Länsstyren har fått i uppdrag att ta fram en regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Arbetet med handlingsplanen är en del av regeringspropositionen "Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster".

Den regionala handlingsplanen ska både vara ett underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn. Handlingsplanen kan sammanfattas i tre huvudsyften:

 • ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 
 • underlag för landskapsplanering i brukande och hållbar förvaltning av mark och vatten, och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer
 • underlag för fysisk planering och prövning

 Handlingsplanens delar

Arbetet med handlingsplanen pågår mellan 2016 och 2018 och redovisas till miljö- och energidepartementet i 1 oktober 2018.

Handlingsplanen kommer dels att presenteras i rapportform, dels som webbaserat kartverktyg. Kartskikt över viktiga geografiska områden kommer även att vara åtkomliga i den kommande planeringskatalogen (länk). Till höger kan du se hur kartverktyget kan komma at se ut!

Handlingsplanen är uppdelad i ett basblock som tar upp hela landskapet på en övergripande nivå samt bilagor med fördjupningar inom vissa insatsområden. Dessa är Ek-och ädellövsmiljöer, Vattendrag och strandmiljöer samt Örtrika gräsmarker, men även infrastrukturens grönstruktur och grön infrastruktur i fysisk planering. Så småningom kommer det att finnas mer att läsa under respektive insatsområde. Naturmiljöer som inte kommer att tas upp som insatsområden under den här perioden är Skog, Våtmarker samt Marina miljöer.

 Projektplan

 Grön infrastruktur - en snabblektion

Ett nätverk av natur som skapar fungerande livsmiljöer för växter och djur och bidrar till vårt välbefinnande. Syftet är att:

 • se helheten i landskapet,
 • kartlägga landskapets värden,
 • binda samman områden till fungerande livsmiljöer och  
 • prioritera rätt och planera effektivare 

På så sätt kan vi uppfylla nationella miljö- och friluftsmål samt internationella åtaganden.
Tillsammans kan vi nå långt!