Vägledning - Energi i miljöprövning

Rapportens framsida.
Löpnummer:
2015:3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-375-6
Publicerad:
2015
Sidantal:
24
Energiaspekter är i många fall viktiga i beslutsunderlagen för både tillståndsmyndigheter och för
verksamhetsutövares beslut om alternativa tillverkningsprocesser, processteg eller reningsutrustningar.
Att energifrågorna lyfts fram redan vid samråden ger goda förutsättningar för en ingående redovisning i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Denna vägledning består av tre delar. Den första delen är en genomgång av olika bestämmelser vilka innebär att det för vissa verksamheter finns krav på hur energiaspekter ska beaktas. I den andra delen föreslås energiaspekter som kan ingå i vägledningar och checklistor med koppling till samråd och ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Som bilaga finns förslag på en mer detaljerad checklista. I den tredje delen föreslås energivillkor, där fokus ligger på energikartläggningar och åtgärder för att effektivisera och hushålla med energi.
Kommentar: