Uppföljning av död ved i några av Östergötlands barrskogsreservat 2013-2014

Rapporten uppföljning av död ved.
Löpnummer:
2015:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-397-8
Publicerad:
2015
Sidantal:
48
Uppföljningen av död ved i Östergötlands naturreservat kompletterar och regionaliserar den nationella bild som finns. Det stämmer att grov ved och nedbruten ved är det största bristerna men efter stormarna har stora tillskott av granved skett. Detta gäller dock inte tallved som är en fortsatt bristvara och särskilt vissa kvalitéer som färsk död tallved, men även senvuxen tallved, tallved som dött stående samt solbelyst död tallved pga det ökade graninslaget generellt. Det finns därför behov av att skapa färsk tallved, även grov, samt att bygga upp förekomsten av torrakor och tjärimpregnerade (skadade) träd och inte minst att genom brand eller brandkompenserande åtgärder hålla många tallmiljöer ljusa och varma. Särskilt gynnsamma lägen kan väljas i första hand, gärna i samklang med omgivande landskap och markägare.

* Volymen död ved är större i naturreservaten än utanför; 20,9 m3/ha resp. 8,4 m3/ha.

* Andelen död ved av virkesförrådet är större i naturreservaten än utanför; 13,8 % resp. 4,4 %

* Volymen och andelen granved av virkesförrådet är betydligt högre i naturreservaten än utanför; 13,4 m3/ha, 8,9 % resp. 3,3 m3/ha, 4,6 %

* Volymen och andelen tallved av virkesförrådet är endast lite högre i naturreservaten än utanför; 5,1 m3/ha, 3,4 % resp. 2,7 m3/ha, 2,3 %

* 3% av granveden och ingen tallved är grövre än 40 cm, dvs. det finns en stor brist på grov, död ved.

* Stora delar av veden är relativt hård och ung (klass 0-2) , dvs det finns en brist på gammal och murken död ved, inte minst mjuk granved av hög ålder.

* Den stora inväxningen av gran och de onaturligt täta tallbestånden, p.g.a. frånvaron av bränder, gör att solexponerad tallved, och solexponerade tallar, generellt är en stor bristvara.

* I några trakter, bl.a. vid Yxningen, finns ett stort förråd av nydöd granved efter stormarna Gudrun och Per. Stormarna har i vissa fall givit upphov till en naturlig luckighet och solexponerade tallar och aspar.

* Jätteträd t.ex. skorstenstorrakor av tall förekommer inte alls inom provytorna men enstaka stammar av denna typ har påträffats inom den övriga reservatsarealen.

* Det är slående hur många fynd av typiska arter som gjorts. Det visar att naturreservaten har en stor betydelse för dessa arter och den biologiska mångfaldens bevarande. Det har dock gjorts väldigt få fynd av de mer krävande rödlistade arterna.
Kommentar: