Fungerar den parasitiska fasen hos återintroducerade flodpärlmusslor i Bulsjöån?

Löpnummer:
2015:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-400-5
Publicerad:
2015
Sidantal:
19
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland utfört en undersökning i Bulsjöån med syfte att bedöma om den parasitiska fasen fungerat för de flodpärlmusslor som flyttats från Bordsjöbäcken till Bulsjöån.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland flyttat musslor vid två tillfällen 2013-06-11 och 2014-06-12. Första året sattes det ut 1000 djur på tre lokaler nedströms Östersjön vid Visskvarn och året därpå sattes det ut 488 djur på tre lokaler uppströms Ös-tersjön mellan Ådala och Ånestad.

Resultatet från 2014 års uppföljning visar att öringen i Bulsjöån på lokalerna vid Visskvarn har infesterats av flodpärlmusslornas larver men att infeste-ringsgraden är låg, endast 22 % av de fångade öringarna var infekterade av mussellarver. Antalet larver per fisk var också mycket lågt (<10 glochi-dier/öring). Vad som är orsaken bakom det låga antalet larver per fisk är svårt att säga då det kan bero på olika faktorer som exempelvis valet av tidpunkt för återintroduktionen då flytten av musslor skett under musslornas parningsperiod, hög vattentemperatur och/eller låg vattenföring vid tidpunk-ten då larverna släpps ut i vattnet av musselhonorna.

Resultaten från 2015 års uppföljning visar att 24 % av de fångade öringarna på lokalerna vid Visskvarn har infesterats av flodpärlmussellarver. Antalet larver per infesterad fisk är fortfarande mycket lågt (<10 larver/fisk). På lokalerna mellan Ådala och Ånestad var 86 % av de fångade öringarna in-festerade av flodpärlmussellarver. Även på dessa lokaler var antalet larver på öringen lågt förutom på en öring där antalet larver bedöms vara fler än 10 men färre än 100.

Det låga antalet larver per fisk är återigen svårt att förklara men det kan bero på att det var höga vattentemperaturer och låg vattenföring förra sommaren då flodpärlmusslorna släppte ut sina larver i vattendraget. Det är lite oroande att det fortfarande är så låg infesteringsgrad på öringen i Visskvarn och det bör följas upp igen 2016.

I samband med denna uppföljning har Länsstyrelsen i Jönköpings län också gjort en undersökning med syfte att undersöka musslornas överlevnad efter flytten. På lokalerna vid Ånestad verkar det som att musslorna funnit sig väl tillrätta och inte flyttat sig nämnvärt från utsättningsplatserna, det förekom inte heller några döda flodpärlmusslor på lokalerna. På lokalerna vid Viss-kvarn är flodpärlmusslorna täckta av fintrådiga alger och det hittades 41 tomskal. Om trenden med många döda djur fortsätter 2016 funderar Läns-styrelsen att flytta djuren från Visskvarn till Ånestad lokalerna.
Kommentar: