ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

Löpnummer:
2015:14 (Länsstyrelsen i Örebro län)
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. (SFS 2012:606).

I denna rapport redogörs för den verksamhet länsstyrelserna bedrivit med stöd av de 6 000 000 kronor som getts i anslag via Kammarkollegiet. Delar av verksamheten kan också ha finansierats av grundbidraget.
Kommentar: