EU och internationella kontakter

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det att ta hänsyn till gemensamma regler inom olika områden. Alla EU-länder betalar en medlemsavgift till EU som bland annat går till regionala utvecklingsfonder som EU-länderna kan få del av, som till exempel pengar från Strukturfonderna.

Strukturfonderna, som hör till de största fonderna, är ett samlingsnamn för en rad nationella, regionala och transnationella program som syftar till att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan olika medlemsstater. De ska även stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. De två strukturfonderna Regionalfonden och Socialfonden, används till projekt som ska skapa arbete och tillväxt i EU.

Det mest omfattande strukturfondsarbetet för Länsstyrelsens del är EU-stöden till länets jordbruksföretag via det s.k. Landsbygdsprogrammet, men vi lägger också mycket tid på det långsiktiga miljövårdsarbetet. Därtill kommer det transnationella samarbetet inom EU där olika regioner samarbetar i gemensamma projekt för att skapa regional utveckling inom olika områden.

Ett exempel på en annan fond med syfte att utveckla medlemsländerna är LIFE-fonden. Den ska bidra till att genomföra naturvårds- och miljöskyddsprojekt för att skydda och bevara mångfalden av naturtyper och arter inom EU. Länsstyrelsen Östergötland arbetar framgångsrikt med flera stora LIFE-projekt.

Länsstyrelsen Östergötland har också samarbete med länder utanför EU, som till exempel Kina, Kenya och Brasilien.

Mer om länsstyrelsens internationella arbete:

Strategi för internationella aktiviteter och EU-projekt 2016-2019

 Kontakta oss

Annika Holmström
Internationell samordnare
Tfn: 010-223 52 15

Linda Ström
Internationell handläggare
Tfn: 010-223 52 16